รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล (โรคพืช)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวจันธิมา อินดี 620810122
2 นางสาวจิรัชญา ขัดสงคราม 620810123
3 นางสาวจิราภรณ์ ทองภูธร 620810124
4 นางสาวจิราภรณ์ วรเจริญ 620810125
5 นางสาวจิราวรรณ สิงหาดี 620810126
6 นางสาวจีระนันท์ รามศิริ 620810127
7 นางสาวจุฑารัตน์ จันคำยา 620810128
8 นางสาวเจนียา เหล่มนำชัย 620810129
9 นายเจษฎา คำรัตน์ 620810130
10 นายเจษฎากร จบแล้ว 620810131