ผศ.พรสุข ชัยสุข (โรคพืช)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายชิษณุพงศ์ รวมพล 620810150
2 นางสาวชุลีพร นาทุม 620810151
3 นางสาวโชติกา ธาดากุล 620810152
4 นางสาวญาณิศา ศรีสวัสดิ์ 620810153
5 นางสาวญาดา จอนเจ๊ก 620810154
6 นางสาวฐปนรรฆ์ เมฆบุญส่งลาภ 620810155
7 นางสาวฐานิต แย้มศิริ 620810156
8 นายณฐนน เรือนเทพ 620810157
9 นายณัชพล อินทะยัง 620810158