ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล (โรคพืช)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นายเจษฎาภรณ์ หล้าทา 620810132
2 นายชญานิน คงประเสริฐ 620810133
3 นายชณชล ใบผ่อง 620810134
4 นายชนม์ณภัทร หลวงหาญ 620810135
5 นางสาวชนาพร กวินไพรสนธ์ 620810136
6 นางสาวชนาภา ดงชา 620810137
7 นางสาวชนิดา คำภิระปาวงค์ 620810138
8 นายชยุติ สุทธิโมกข์ 620810139
9 นางสาวชรินรัตน์ คำพีระเมา 620810140