ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

รายชื่อนักศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา
1 นางสาวกนกพร ณ ลำพูน 620810001
2 นางสาวกมลวรรณ ขาเหล็ก 620810002
3 นางสาวกมลวรรณ แจ้งโทน 620810003
4 นางสาวกัณณิกา เกตุเอี่ยม 620810004
5 นายกีรติ ลางแขก 620810005
6 นางสาวกุลศศิภรณ์ จันทร์มงคลธนิ 620810006
7 นางสาวเกษราภรณ์ ศรีคำ 620810007
8 นางสาวขนิษฐา สีดา 620810008
9 นางสาวขวัญจิรา ศรีคำ 620810009
10 นางสาวขวัญสุดา ยะป๊อก 620810010
11 นายคมชาญ อุตมะแก้ว 620810011
12 นางสาวจิรัชญา อุ่นแอบ 620810012
13 นางสาวจิราภรณ์ กาพตุ้ม 620810013
14 นางสาวจุลเกษ สมสวย 620810014
15 นางสาวจุฬารัตน์ แก่นคำเป๊ก 620810015
16 นางสาวชญานี เขื่อนแก้ว 620810016
17 นางสาวชนมน กิจธาธัญ 620810017
18 นางสาวญาณี สามวันศรี 620810018
19 นายฐาปนพงศ์ แจ้ใจ 620810019