รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร)

นักศึกษาสามารถดูช่องทางการติดต่อของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะปรากฏในส่วนนักศึกษารายบุคคล
ให้ Login โดยใช้ CMU IT ACCOUNT จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
LOGIN WITH CMU IT ACCOUNT

รหัสนักศึกษา 630810001 - 630810033