พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2562


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1346 79.04
ปริญญาโท 259 15.21
ปริญญาเอก 98 5.75
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1703 คน