พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 พ.ย. 2562


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1349 79.07
ปริญญาโท 260 15.24
ปริญญาเอก 97 5.69
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1706 คน