พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 20 ม.ค. 2563


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1325 78.96
ปริญญาโท 256 15.26
ปริญญาเอก 97 5.78
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1678 คน