ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

   เนื่องจากระบบฐานข้อมูลนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ ได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบเท่านั้น


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1444 78.65
ปริญญาโท 286 15.58
ปริญญาเอก 106 5.77
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1836 คน