พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2562


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1350 77.19
ปริญญาโท 302 17.27
ปริญญาเอก 97 5.55
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1749 คน