รายการแสดงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาโท
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาเอก
รวมจำนวนหัวข้อนักศึกษา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
2563
-
-
-
-
0
2562
40
6
11
-
57
2561
37
27
18
-
82

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 ส.ค. 2563


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1409 78.28
ปริญญาโท 286 15.89
ปริญญาเอก 105 5.83
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1800 คน