รายการแสดงหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาโท
จำนวนหัวข้อระดับปริญญาเอก
รวมจำนวนหัวข้อนักศึกษา
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การค้นคว้าอิสระ
2562
17
5
6
-
28
2561
37
27
18
-
82

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2562


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1346 79.04
ปริญญาโท 259 15.21
ปริญญาเอก 98 5.75
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1703 คน