ย้อนกลับ

รายละเอียด

หัวข้อ ลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2561
รายละเอียด

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา รหัส 610810xxx 

  1. ระบบลงทะเบียนฝึกงานออนไลน์ ขยายเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2562
    โดยใช้ "รหัสนักศึกษา" ในการลงทะเบียน โดยให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  2. ช่วงการฝึกงานระหว่างวันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2562 (ช่วงปิดภาคการศึกษา) 
    ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
  3. วิธีการชำระเงิน (อยู่ในระหว่างการเตรียมการ หากเสร็จสิ้นจะแจ้งให้ทราบ)
  4. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คุณธีรนุช ภัทรกุล หรือ พี่ยุ้ย) เบอร์โทรศัพท์ 053-844641
ห้อง/สถานที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15/05/2019 - 26/05/2019
เวลา 06:00 - 22:00 น.

แสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน 1 (400190) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวนผู้ลงทะเบียน 254 คน

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อผู้เข้าร่วม เพศ อาหาร ประวัติการแพ้อาหารและยา วัน/เวลาที่ลงทะเบียน
เศรษฐศาสตร์เกษตร
1 600810074 นางสาวศิริวรรณ สิกขะมณฑลหญิงปกติ-2019-05-03 11:40:18
2 610810001 นางสาวคณาสุภา วงศ์ธนาทรัพย์หญิงปกติกุ้ง ปู ไข่มดแดง2019-03-25 15:05:19
3 610810004 นางสาวชลทิชา หมายหมั้นหญิงปกติ-2019-03-29 00:39:14
4 610810005 นายชลากร จันทร์เพ็งชายปกติไม่มี2019-03-25 23:37:42
5 610810006 นางสาวณัฐวัลย์ ศรีวรรณุหญิงปกติ-2019-03-25 23:52:13
6 610810007 นางสาวณัฐสุดา สุขแพทย์หญิงปกติ-2019-03-25 18:12:05
7 610810008 นายธนภัทร สุยะชายปกติ-2019-04-09 14:43:47
8 610810009 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีโพธิ์อุ่นหญิงปกติ-2019-03-25 13:44:58
9 610810010 นางสาวธัญชนก อินอรหญิงปกติ-2019-03-25 13:09:12
10 610810011 นางสาวธารารัตน์ จินะวงค์หญิงปกติ-2019-03-25 13:11:12
11 610810013 นางสาวเบญจมาศ พรพรหมพิพัฒน์หญิงปกติ-2019-03-25 11:33:40
12 610810014 นายประพัฒน์ วัฒนเสนชายปกติ-2019-03-30 09:55:57
13 610810015 นางสาวปิ่นรัตน์ ใจคำปันหญิงปกติ-2019-03-25 11:38:55
14 610810016 นางสาวปิยธิดา กัญญาคำหญิงปกติ-2019-03-25 23:47:20
15 610810017 นางสาวพิมพ์จิรา เกรียงสมุทรหญิงปกติ-2019-03-25 23:34:18
16 610810018 นายไพศาล ลักษณ์เจริญสุขชายปกติ-2019-03-29 09:54:45
17 610810019 นางสาวภัคจิรา ลีวิริยะสกุลหญิงปกติ-2019-03-25 11:12:48
18 610810020 นางสาววนัสวีร์ กล่าวกระโทกหญิงปกติ-2019-03-25 11:05:37
19 610810021 นายวรรธนัย บุญจันทร์ชายปกติ-2019-03-26 11:28:32
20 610810022 นางสาววิภารัตน์ ขันทาหญิงปกติถั่วงอก2019-03-25 11:23:50
21 610810023 นางสาวสิดารัตน์ ชัยทรัพย์หญิงปกติ-2019-03-25 11:37:35
22 610810024 นางสาวสิริยาพร ชุ่มเย็นหญิงปกติ-2019-03-29 00:00:41
23 610810025 นางสาวสุทธิดา เครือชุมภูหญิงปกติ-2019-03-25 11:47:51
24 610810026 นางสาวสุรีมาศ ผู้แสงทองหญิงปกติแพ้กุ้ง2019-03-25 11:21:57
25 610810027 นางสาวอัญธิดา นนจันทร์หญิงปกติ-2019-03-25 11:10:12
26 610810180 นางสาวกนกพร เขียวธงหญิงปกติ-2019-03-25 22:59:47
27 610810181 นางสาวกมลทิพย์ เพียเพ็งหญิงปกติ-2019-03-25 13:35:02
28 610810182 นางสาวกัลยรัตน์ คำมูลหญิงปกติแพ้กุ้ง2019-03-25 11:10:12
29 610810184 นางสาวขวัญกมล สอนไวหญิงปกติ-2019-03-25 11:15:17
30 610810185 นางสาวจตุพร มลิมาหญิงปกติ-2019-03-25 20:06:26
31 610810187 นางสาวจินณ์จุฑา โลกถวิลหญิงปกติทะเล2019-03-25 11:14:10
32 610810188 นายชนาธิป กิจกิติวิริยะชายปกติ-----2019-03-26 16:38:40
33 610810189 นางสาวชุติมา ศรีจันทร์หญิงปกติ-2019-03-25 11:22:44
34 610810191 นางสาวฐิติมา ศรีขาวหญิงปกติแพ้ผัก2019-03-25 11:30:22
35 610810192 นางสาวณัฐมน แซ่โล่หญิงปกติ-2019-03-25 11:15:49
36 610810193 น.ส.ณัฐวดี จินดาเพิ่มหญิงปกติ-2019-03-29 13:24:12
37 610810194 นางสาวดวงกมล คำลือหญิงปกติ-2019-03-26 10:29:43
38 610810195 นายเตชินท์ จุปะมัดถาชายปกติ-2019-03-25 11:35:01
39 610810197 นายทีปกร เค้ามูลชายปกติ-2019-03-25 12:16:26
40 610810198 นายเทพบดี แพทย์รัตน์ชายปกติ-2019-03-26 12:06:19
41 610810199 นายธนชาติ จีจอมชายปกติ-2019-03-25 14:57:32
42 610810200 นางสาวนลิน เผือกผ่องหญิงปกติ-2019-03-25 11:27:51
43 610810201 นางสาวปทิตตา จานคุณหญิงปกติ-2019-03-25 12:34:09
44 610810202 นายปารย์ปกรณ์ บุญปาลชายปกติไม่กินปลา กุ้ง สัตว์ที่อยู่ในน้ำ2019-03-28 12:11:08
45 610810203 นางสาวปิยนันท์ ขัดต๋าหญิงปกติ- 2019-03-25 11:19:44
46 610810204 นางสาวปิยพรรณ ปานศรีแก้วหญิงปกติ-2019-03-26 12:06:05
47 610810205 นางสาวปิยะนุช ทาสิงห์คำหญิงปกติ-2019-03-28 22:05:08
48 610810206 นางสาวผกามาศ อดทนหญิงปกติ-2019-03-25 21:55:09
49 610810207 นางสาวพัชราภรณ์ ใจข้อหญิงปกติ-2019-03-27 20:43:52
50 610810208 นางสาวไพรินทร์ กะละหญิงปกติ-2019-03-25 12:05:19
51 610810209 นางสาวภัสราวดี ปัญญาดาหญิงปกติถั่วงอก2019-03-29 11:51:59
52 610810211 นางสาวรสสุคนธ์ ศรีอ่อนหญิงปกติ-2019-03-29 00:52:25
53 610810212 นางสาววรนันท์ดา ดวงแก้วหญิงปกติ-2019-04-09 12:34:59
54 610810213 นางสาววรรณภรณ์ สังข์ทองหญิงปกติ-2019-03-25 13:41:16
55 610810214 นายวัฒนพงษ์ บุญศรชัยชายปกติ-2019-03-25 12:31:24
56 610810216 นางสาวศิรินญา ขาวพนัสหญิงปกติแพ้กุ้ง แพ้ฝุ่น 2019-03-25 11:25:52
57 610810217 นางสาวศิริวรรณ อารีย์หญิงปกติปูทะเล2019-04-09 12:35:48
58 610810218 นางสาวสกุณา แซ่แต้หญิงปกติ-2019-03-26 12:55:15
59 610810219 นางสาวอนุสรา ไกรวงค์หญิงปกติ-2019-03-25 11:22:37
60 610810220 นางสาวอภิญญา สร้อยคำพาหญิงปกติ-2019-03-29 19:44:50
61 610810221 นายอรรถนนท์ นิลคงชายปกติแพ้กุ้ง2019-03-29 01:33:17
62 610810222 นางสาวอาทิตยา พิทาคำหญิงปกติ-2019-03-25 21:54:33
กีฏวิทยา
63 610810050 นางสาวจุติพร วังพฤกษ์หญิงปกติ-2019-03-25 15:45:23
64 610810051 นางสาวเจนจิรา เที่ยงมณีหญิงปกติ-2019-03-25 11:56:23
65 610810155 นายสหชัย ใจวงค์ชายปกติ-2019-03-25 11:12:33
66 610810161 นางสาวสินทรัพย์ วงศ์คูณหญิงปกติ-2019-03-25 12:17:38
67 610810173 นางสาวอริศรา ป่าลั่นทมหญิงปกติ-2019-03-25 11:44:40
68 610810253 นายปรานต์ หมู่แก้วชายปกติ-2019-03-25 11:10:05
69 610810262 นายพฤกษ์ เสริมศิริมงคลชายปกติ-2019-04-09 11:12:13
70 610810271 นายวิชยุตม์ มหาวันชายปกติแพ้นมวัว2019-03-29 08:59:45
พืชไร่
71 610810041 นายคริสต์มาส ชัยวิรัตน์ชายปกติ-2019-03-25 11:36:03
72 610810094 นางสาวนฤมล ตาลเลี้ยงหญิงปกติไม่มี2019-03-25 11:52:38
73 610810142 นายวิวัฒน์ จันทร์เป็งชายปกติ-2019-03-25 11:11:07
74 610810158 นายสิทธิกร บดีรัฐชายปกติ-2019-03-25 11:18:38
75 610810175 นางสาวอัจฉริยา เวฬุวนารักษ์หญิงปกติ-2019-03-25 12:31:39
76 610810176 นางสาวอัญชนิกา โปธาวิชัยหญิงปกติ-2019-03-26 22:19:31
พืชสวน
77 610810031 นายกฤษณุ ครองเวียงชายปกติ-2019-03-25 12:09:59
78 610810039 นายขัตติยา เพิ่มอุตสาห์ชายปกติ-2019-03-25 12:16:57
79 610810040 นายคณนาถ วงค์เมืองชายปกติ-2019-03-25 14:33:38
80 610810042 นางสาวจรัญญา พรมคำบุตรหญิงปกติ-2019-03-25 18:06:38
81 610810046 นางสาวจิรัชญา โพธิ์ขาวหญิงปกติ-2019-03-25 11:08:03
82 610810047 นางสาวจิราพัชร จันลานหญิงปกติ-2019-03-25 12:36:18
83 610810049 นางสาวจุฑามาส ศรีกนกหญิงปกติถั่วปากอ้า ลูกเหม็น2019-03-25 11:38:21
84 610810052 นายเจษฎา ฉิมเลี้ยงชายปกติ-2019-03-25 10:55:47
85 610810057 นางสาวชลลดา ศรีคำวังหญิงปกติ-2019-03-25 15:00:22
86 610810059 นางสาวชัญญานุช อุตตะมะหญิงปกติ-2019-03-25 12:12:07
87 610810060 นางสาวชาลีรักษ์ เพชรรักษ์หญิงปกติ-2019-03-25 16:02:47
88 610810062 นางสาวโชษิตา วงศ์เมืองหญิงปกติAmoxycillin2019-03-25 23:03:19
89 610810063 นางสาวฐิติมา ไวสีแสงหญิงปกติ-2019-03-25 11:36:51
90 610810064 นางสาวฐิติยา ใจรินทร์หญิงปกติ-2019-03-26 07:57:59
91 610810072 นายณัฐวุฒิ ชรอยเมฆชายปกติ-2019-03-25 11:06:10
92 610810074 นางสาวณิชกุล อระภาหญิงปกติ-2019-03-25 13:01:11
93 610810075 นางสาวณิดาวรรณ คำสุขหญิงปกติ-2019-03-25 11:16:45
94 610810078 นางสาวทาริกา พุ่มทวีหญิงปกติ-2019-03-25 14:59:50
95 610810081 นายธนรัตน์ สมบัติชายปกติ-2019-03-25 12:45:15
96 610810082 นางสาวธนัชชา กิตยานุรักษ์หญิงปกติ-2019-03-25 11:06:02
97 610810084 นางสาวธนิดา ถาน้อยหญิงปกติ-2019-03-26 09:47:44
98 610810085 นายธวัชชัย จันทะบุตรชายปกติไม่มี2019-03-25 11:18:03
99 610810086 นางสาวธัญรักษ์ อ้วนล้วนหญิงปกติG6PD ถั่วปากอ้า2019-03-25 11:08:57
100 610810091 นายธีรเดช สุวรรณชายปกติแพ้ หน่อไม้ เห็ด2019-03-25 18:36:07
101 610810095 นางสาวนันทยา งามสง่าหญิงปกติ-2019-03-25 12:25:10
102 610810096 นางสาวน้ำทิพย์ มาจันทร์หญิงปกติแพ้ยาเพนิซิลลิน2019-03-25 11:24:26
103 610810105 นายปรเมศ เพ็ชรขาวชายปกติ-2019-03-25 11:17:28
104 610810108 นางสาวปวีณ์นุช ยามาหญิงปกติ-2019-03-25 11:23:43
105 610810114 นางสาวพรวจนา คงแก้วหญิงปกติลูกชิ้นปลา ถั่วปากอ้า 2019-03-25 11:18:11
106 610810115 นางสาวพัชรี สุวรรณวิสุทธิ์หญิงปกติ-2019-03-25 17:31:27
107 610810116 นางสาวพัทธ์ธีรา พุ่มพวงหญิงปกติกุ้ง2019-03-25 11:01:53
108 610810120 นายพุฒิพงศ์ พฤฒาพันธุ์ชัยชายปกติ-2019-03-25 15:47:13
109 610810121 นางสาวเพ็ญนภา รักษาศิลหญิงปกติ-2019-03-26 09:46:18
110 610810124 นายภาคภูมิ วิเศษวัชร์ชายปกติ-2019-03-25 11:17:43
111 610810127 นางสาวภิราวัลย์ ไชยวรรณ์หญิงปกติ*2019-03-30 04:21:55
112 610810129 นายมัชฌา ศรีสุเทพชายปกติ-2019-03-25 14:37:13
113 610810134 นางสาวรังสิมา เพ็งพันลำหญิงปกติ-2019-03-25 11:13:27
114 610810145 นางสาวศรุตา สัพโสหญิงปกติ-2019-03-25 12:56:43
115 610810146 นางสาวศศินา ดีเมฆหญิงปกติ-2019-03-25 15:44:48
116 610810147 นางสาวศิริประภา ยอดเกตุหญิงปกติ-2019-03-25 12:14:16
117 610810150 นางสาวสมนรินทร์ สนพะเนาว์หญิงปกติ-2019-03-25 11:11:39
118 610810156 นางสาวสหัสวรรณ รัตนปรีชาหญิงปกติแพ้กุ้ง2019-03-25 11:42:10
119 610810163 นางสาวสิริตา จอมเตปินหญิงปกติ-2019-03-25 14:11:20
120 610810164 นางสาวสิรินพร จันต๊ะมณีหญิงปกติ-2019-03-25 15:47:18
121 610810169 นางสาวสุรีรัตน์ ถมยาหญิงปกติ-2019-03-25 12:41:29
122 610810223 นางสาวกชนิภา คำเที่ยงหญิงปกติ-2019-03-28 12:53:09
123 610810226 นายกิติพงษ์ วงค์มงคลชายปกติ -2019-03-26 10:11:15
124 610810230 นางสาวจันทรา จะเด่อหญิงปกติ-2019-03-28 20:56:13
125 610810232 นางสาวจุฑามาศ ตระกูลมั่นหญิงปกติแพ้หอยแครง2019-03-25 12:01:38
126 610810233 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์เกลี้ยงหญิงปกติ-2019-03-25 11:41:11
127 610810236 นายชวลิต เขื่อนเพชรชายปกติ-2019-03-25 12:06:00
128 610810238 นางสาวชาลิสา อินมีประเสริฐหญิงปกติแพ้อาหารทะเล แพ้ยา penicillin2019-03-25 12:25:41
129 610810239 นางสาวญาณิกา อุตระเพ็ญหญิงปกติ-2019-03-25 11:16:17
130 610810241 นางสาวณรินี บุญเรืองหญิงปกติ-2019-03-25 12:12:20
131 610810242 นางสาวณัฐนรี สุทธนะหญิงปกติ-2019-03-25 15:50:46
132 610810243 นางสาวธัญชนก สังข์ป้อมหญิงปกติ-2019-03-25 12:04:48
133 610810244 นายธัญวรรต นิธะชายปกติ-2019-03-25 11:30:01
134 610810246 นายนนทพัฒน์ ถานะวุฒิพงศ์ชายปกติ-2019-03-25 12:27:43
135 610810247 นางสาวนิภา ตันศิริโรจน์หญิงปกติ-2019-03-25 11:02:57
136 610810256 นางสาวปานิสรา อินวันนาหญิงปกติ_2019-03-25 11:35:21
137 610810261 นายพราหมณ์ มณีกุลชายปกติ-2019-03-28 13:20:30
138 610810269 นางสาววรรณิดา ตาเสาร์หญิงปกติ-2019-03-25 21:02:57
139 610810270 นางสาววราภรณ์ อ่อนคะตาหญิงปกติ-2019-03-25 11:24:36
140 610810274 นายวีรพงษ์ ฝูงทองชายปกติ-2019-03-25 11:26:17
141 610810275 นายศุภกร อริยะปฐมกิจชายปกติไม่มี2019-03-25 11:43:26
142 610810281 นางสาวสุรัชฎา จิตรเที่ยงหญิงปกติแพ้อาหารเผ็ด2019-03-25 11:22:09
143 610810286 นางสาวนาดา ดอเลาะหญิงอิสลาม-2019-03-25 12:58:34
โรคพืช
144 610810029 นางสาวกฤติยา อ้ายตั้งหญิงปกติแพ้ยา Annoxen-s2019-03-28 00:17:09
145 610810054 นางสาวฉัตรสุดา อินทร์ต๊ะหญิงปกติ-2019-03-25 10:57:27
146 610810070 นางสาวณัฐพร วงศ์เรือนหญิงปกติ-2019-03-25 11:02:21
147 610810079 นางสาวทิพย์ประภา พรมเทพหญิงปกติ-2019-03-28 22:17:01
148 610810102 นายปกรณ์ สุกันโทชายปกติไม่มี2019-03-25 12:35:57
149 610810122 นางสาวแพรวพรรณ วิเศษวัฒนกุลหญิงปกติ-2019-03-25 21:58:00
150 610810143 นางสาวศรัณยา ลิไธสงค์หญิงปกติ-2019-03-25 11:36:35
151 610810144 นางสาวศรารัตน์ ประสานศักดิ์หญิงปกติแพ้อาหารทะเล2019-03-25 22:34:04
152 610810148 นายศิวรินทร์ ศรีเกตุชายปกติ-2019-03-28 22:53:52
153 610810149 นางสาวศุภิสรา รามสูตหญิงปกติ-2019-03-25 12:30:34
154 610810154 นายสราวุฒิ ช่วยอุระชนชายปกติ-2019-03-28 18:09:07
155 610810157 นางสาวสายธาร วังขวาหญิงปกติ- 2019-03-25 11:24:47
156 610810165 นางสาวสุชาวลี มีหกวงษ์หญิงปกติ-2019-03-25 11:10:32
157 610810234 นางสาวเจริญขวัญ จงดีหาญชัยหญิงปกติ-2019-03-26 23:17:10
158 610810251 นางสาวเบญจรัตน์ เป็งเรือนหญิงปกติแพ้ปลาหมึก2019-03-25 11:16:44
159 610810254 นางสาวปวริศา นันตาหญิงปกติ-2019-03-25 11:35:56
160 610810258 นางสาวพรชนิตว์ แก้วพันธ์วงค์หญิงปกติ-2019-03-30 00:45:02
161 610810278 นางสาวสุภชา คำสีทาหญิงปกติ-2019-03-25 11:09:13
162 610810287 นางสาวมวัดดะห์ แวหะมะหญิงอิสลาม-2019-03-28 21:21:29
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
163 610810028 นางสาวกนกอร เตชะปิตุชายปกติ-2019-03-26 11:11:13
164 610810037 นางสาวเกศสุรีย์ วิรัชกุลหญิงปกติ-2019-03-25 11:18:23
165 610810087 นางสาวธิญาดา ศรีธิพิงค์หญิงปกติ-2019-03-25 12:34:56
166 610810088 นางสาวธิดารัตน์ สองเมืองหญิงปกติ-2019-03-28 14:16:39
167 610810131 นางสาวมาลินี สืบจากติ๊บหญิงปกติ-2019-03-25 11:37:17
168 610810160 นายสิทธิภูมิ มั่นปานชายปกติ-2019-03-25 15:45:44
169 610810167 นางสาวสุดารักษ์ สักลอหญิงปกติ-2019-03-25 11:18:38
170 610810224 นางสาวกัญญาณัฐ ตันหอมช่วยหญิงปกติ-2019-03-29 18:20:14
171 610810260 นางสาวพราวเดือน เต็งไตรรัตน์หญิงปกติ-2019-03-25 19:45:26
172 610810264 นางสาวภัทรธิดา ประเดิมหญิงปกติอาหารทะเล2019-03-26 09:45:26
173 610810265 นางสาวรุ่งทิวา กันทาเป็งหญิงปกติ-2019-03-26 13:32:17
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
174 610810032 นางสาวกัญญาณัฐ การะบุญหญิงปกติG6PD2019-03-25 11:27:20
175 610810033 นายกันตชาติ เหมือนทรัพย์ชายปกติ-2019-03-29 10:26:24
176 610810035 นายกิตติภณ อุ่นใจแรมชายปกติ-2019-03-25 11:10:05
177 610810036 นางสาวเกศนิภา ธิชาญหญิงปกติ-2019-03-25 11:10:53
178 610810038 นายเกียรติศักดิ์ หวลหงษ์ชายปกติ-2019-03-25 13:02:03
179 610810043 นายจักรพันธ์ ชูชื่นชายปกติ-2019-03-25 11:37:32
180 610810044 นางสาวจำลองลักษณ์ บุตรกำเนิดหญิงปกติเห็ดหอม2019-03-29 16:41:28
181 610810048 นายจีระเกษม ปาณะศรีชายปกติ-2019-03-25 11:35:44
182 610810053 นายฉัตรชนก สิงห์ชูชายปกติ-2019-03-26 10:29:20
183 610810058 นางสาวชวิศา สินธุบุญหญิงปกติ-2019-03-25 11:46:27
184 610810061 นายชินวัฒน์ ธิปาแก้วชายปกติไม่มีคับ2019-03-25 11:54:10
185 610810065 นายณัฐชนน อุปนันท์ชายปกติไม่มี2019-03-25 15:56:28
186 610810066 นายณัฐดนัย โกมลชายปกติไม่มี2019-03-26 11:32:01
187 610810068 นางสาวณัฐธิดา วันเวียงหญิงปกติ-2019-03-25 14:57:37
188 610810069 นายณัฐพงษ์ อินต๊ะยศชายปกติ-2019-03-28 18:22:03
189 610810073 นางสาวณัทฐิกานต์ อุ่นดาหญิงปกติ-2019-03-25 11:13:42
190 610810083 นายธนากร สะหลีชายปกติเเพ้เเมลง2019-03-25 11:44:39
191 610810090 นางสาวธิติมา ต๊ะสุหญิงปกติแพ้อาหารทะเล2019-03-25 16:14:58
192 610810092 นายธีรภัทร์ มะลัยโยชายปกติ-2019-03-26 09:44:30
193 610810098 นางสาวนิชาวลี สวมสูงหญิงปกติ-2019-03-25 12:54:09
194 610810100 นางสาวบุญฑริกา กาวงศ์อ้ายหญิงปกติ-2019-03-25 10:55:41
195 610810104 นางสาวปนัดดา ทองคำหญิงปกติ-2019-04-03 10:31:36
196 610810106 นางสาวปริยดุษฎี คำใจเที่ยงหญิงปกติ-2019-03-25 11:07:09
197 610810107 นางสาวปรีญาพร โพวงษาหญิงปกติ-2019-03-25 11:21:39
198 610810110 นางสาวปิยะธิดา ตานาคาหญิงปกติ-2019-03-25 11:58:59
199 610810111 นายปิยะวัฒน์ ปงกาวงค์ชายปกติไม่มี2019-03-25 18:29:35
200 610810112 นายพชร ตาสุกใสชายปกติถั่วปากอ้า แอสไพริน2019-03-25 11:21:50
201 610810118 นางสาวพิชพร พิพันเพียงหญิงปกติกุ้งทะเล2019-03-25 11:43:04
202 610810119 นางสาวพิมพ์ตะวัน วงค์หาญหญิงปกติ-2019-03-25 11:06:06
203 610810123 นางสาวฟาริดา พุทธรักษาหญิงปกติ-2019-03-25 11:07:24
204 610810125 นายภาณุวิชญ์ ไพทูรย์ชายปกติ-2019-03-25 10:59:25
205 610810126 นายภานุเกียรติ พงศ์ราษีตยกุลชายปกติ-2019-03-25 11:13:51
206 610810128 นายภูวนาถ แซ่หย่อชายปกติ-2019-03-28 14:18:27
207 610810130 นางสาวมัชมน สร่างโศรกหญิงปกติอาหารทะเล2019-03-25 12:08:41
208 610810132 นางสาวเมธาพร พรมภิบาลหญิงปกติ-2019-03-25 16:40:43
209 610810135 นายเลิศวรา เลิศวราภรณ์พงศ์ชายปกติ-2019-03-28 18:06:59
210 610810137 นายวรปรัชญ์ บุญล้วนชายปกติ-2019-03-25 11:20:55
211 610810138 นางสาววรัญญา คำซาวหญิงปกติ -2019-03-25 10:57:06
212 610810139 นางสาววิชญาพร แสงสว่างหญิงปกติ-2019-03-30 00:35:51
213 610810153 นางสาวสรณ์สิริ ขันแก้วหญิงปกติ-2019-03-25 11:26:22
214 610810162 นายสิรวิชญ์ เตชะชายปกติ-2019-03-25 11:10:03
215 610810166 นางสาวสุณิตา ใจคำปันหญิงปกติ-2019-03-25 12:40:10
216 610810174 นางสาวอังคณา ใจเอหญิงปกติ-2019-03-25 13:37:21
217 610810177 นางสาวอัญชลีพร จิวประดิษฐ์หญิงปกติ-2019-03-25 13:34:13
218 610810178 นายอัศวเดช สุริอาจชายปกติ-2019-03-25 14:34:02
219 610810179 นางสาวอิสรา ไพศาลวรรณหญิงปกติ-2019-03-25 22:43:59
220 610810225 นางสาวกิ่งกาญจน์ กันทะวังหญิงปกติ-2019-03-28 11:36:18
221 610810227 นางสาวกุลณัฐ ไชยวุฒิหญิงปกติไม่มี2019-03-25 12:01:48
222 610810231 นางสาวจันทรามาส สุฤทธิ์หญิงปกติ-2019-03-25 12:02:32
223 610810237 นายชาติสิริ ตาสักชายปกติ-2019-03-26 09:42:39
224 610810240 นางสาวฑิตฐิยา จงใจงามหญิงปกติ-2019-03-25 17:48:41
225 610810255 นางสาวปานรวี กล่ำเพชรหญิงปกติ-2019-03-25 11:52:13
226 610810263 นางสาวพิมพ์ลภัส จีนประโคนหญิงปกติ-2019-03-30 19:57:03
227 610810266 นายวชิรวิชญ์ สุขเปียงชายปกติ-2019-03-25 13:04:21
228 610810267 นายวชิรา กันทาดงชายปกติ-2019-03-28 22:30:16
229 610810272 นางสาววิภาดา ศิริภูมิหญิงปกติ-2019-03-25 11:13:23
230 610810276 นางสาวสิริพร สระทองนิ่มหญิงปกติไม่แพ้2019-03-25 11:20:00
231 610810283 นางสาวอณัชฌา สุขเมืองหญิงปกติ-2019-03-25 12:27:09
232 610810284 นางสาวอรยา ศาลางามหญิงปกติแพ้มะเขือ2019-03-25 17:50:13
เกษตรศาสตร์
233 610810067 นางสาวณัฐธิดา พานวนทิศหญิงปกติแพ้ปูทะเล2019-03-25 17:50:59
234 610810071 นายณัฐวัตร ปวนคำตื้อชายปกติ-2019-03-27 20:59:29
235 610810099 น.ส.บัณฑิตา สืบสิงคาลหญิงปกติ-2019-03-25 11:08:23
236 610810113 น.ส.พรรณทิพา พละพลหญิงปกติ-2019-03-28 22:22:54
237 610810170 นายอนุวัฒน์ หล้าจูชายปกติ-2019-03-25 11:57:18
ปฐพีศาสตร์
238 610810034 นายกัมพล วาดวงค์ชายปกติ-2019-03-26 20:03:47
239 610810055 นายชนมวัฒน์ อินวาทย์ชายปกติแพ้อาหารทะเล2019-03-29 14:09:17
240 610810077 นายถนัดกิจ นันตาชายปกติ-2019-03-25 12:04:27
241 610810109 นางสาวปาริชาติ สิริบาลหญิงปกติ-2019-03-25 11:33:17
242 610810117 นายพัทธนันท์ ฝั้นเอกชายปกติ-2019-03-25 22:38:34
243 610810140 นายวิทวัส อำนาชายปกติ-2019-03-25 11:16:27
244 610810141 นายวิรุณ ดีจันทร์ชายปกติ- 2019-03-28 11:26:35
245 610810152 นายสมยศ สุบรรจงชายปกติ-2019-03-26 08:33:47
246 610810228 นายเขตต์ตะวัน อินทรสุวรรณชายปกติไม่มีอาการแพ้อาหารอะไรเลย2019-03-26 08:51:38
247 610810282 นายหิรัณย์ รักนาชายปกติ-2019-03-26 10:54:12
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)
248 610810080 นายธนชัย เจ็นป่าชายปกติ-2019-04-04 16:17:25
249 610810103 นายปฏิภาณ บุญอยู่ชายปกติ-2019-03-25 21:27:02
250 610810171 นางสาวอนุสรา สาระจันทร์หญิงปกติ-2019-03-26 11:08:20
251 610810248 นายบัญญพนต์ วรยศชายปกติไม่แพ้ยา2019-03-28 13:19:19
252 610810252 นางสาวใบเฟิร์น บุญถูกหญิงปกติ-2019-03-25 17:28:37
253 610810257 นางสาวพชร พงษ์สุระหญิงปกติ-2019-03-25 11:01:22
254 610810273 นายวิศรุต ธรรมสรางกูรชายปกติแพ้ยาฆ่าเชื่อ ยาลดอาการเกร็งในช่องท้อง2019-03-25 15:54:18