ระบบยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 620810...)
วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.


ระบบการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกออนไลน์

1
คำชี้แจง

กำหนดการ วันที่
1. การแนะนำสาขาวิชาเอก วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
  - การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง AB5-401, 402, 403 และ 456 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
  - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
เวลา 13.00 – 13.30 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ
2. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563
ช่วงที่ระบบเปิดนักศึกษาสามารถแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชา ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ แต่เมื่อระบบปิด จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
เปิดระบบ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 เวลา 24.00 น.
6. ประกาศผลการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

2
จำนวนนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
สาขาวิชากีฏวิทยา 25
สาขาวิชาโรคพืช 35
สาขาวิชาพืชไร่ 45
สาขาวิชาพืชสวน 75
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 30
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 30
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 100
สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร 30
รวม

370

3
หลักเกณฑ์การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

 • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
 • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดรับเพิ่มเติม ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

 1. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก จะดำเนินการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
 2. สาขาวิชาเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามจำนวนและตามมติของที่ประชุมฯ ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา
 3. นักศึกษายื่นคำร้องเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกผ่านระบบการยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ตามวัน เวลา ที่คณะฯ กำหนด
 4. หากนักศึกษาผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ให้อยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากนั้นทางคณะฯ จะพิจารณาให้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกตามความเหมาะสม
 5. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนสาขาวิชา เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
 6. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งการ และถือปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

4
หลักเกณฑ์การย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก พ.ศ. 2563 PDF: 1188 ครั้ง