Notice (8): Undefined offset: 0 [APP\Controller\MajorstudentsController.php, line 864]
Major Selection System v 2.0, Faculty of Agriculture , Chiangmai University

ระบบยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 610810xxx)
วันที่ 19 - 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.


ระบบยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

1
คำชี้แจง

กำหนดการ วันที่
1. ประชาสัมพันธ์ e-Poster ผ่านระบบออนไลน์ 2-6 กันยายน 2562
2. การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก 7 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
3. การเยี่ยมชมสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1) 11 กันยายน 2562 ณ สาขาวิชาต่าง ๆ
4. การเยี่ยมชมสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2) 18 กันยายน 2562 ณ สาขาวิชาต่าง ๆ
5. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562
ช่วงที่ระบบเปิดนักศึกษาสามารถแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชา ได้ด้วยตนเองตามความต้องการ แต่เมื่อระบบปิดแล้ว จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแก้ไขอันดับการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เปิดระบบ วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. - วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 24.00 น.
6. ประกาศผลการเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 25 ตุลาคม 2562

2
จำนวนนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
สาขาธุรกิจเกษตร
สาขาวิชากีฏวิทยา 25
สาขาวิชาโรคพืช 35
สาขาวิชาพืชไร่ 40
สาขาวิชาพืชสวน 75
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 30
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 30
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 90
สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร) 30
รวม

355

3
หลักเกณฑ์การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก พ.ศ. 2562

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

 • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หรือได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ
 • เพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ในกรณีที่สาขาวิชาเปิดรับเพิ่มเติม ต้องเป็นนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

การดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก

 1. การคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก จะดำเนินการพิจารณาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงก่อนสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1
 2. สาขาวิชาเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก และคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามจำนวนและตามมติของที่ประชุมฯ ที่กำหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา
 3. นักศึกษายื่นคำร้องเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกผ่านระบบการยื่นเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ตามวัน เวลา ที่คณะฯ กำหนด
 4. หากนักศึกษาผู้ใดไม่ยื่นคำร้องขอเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ให้อยู่ในความดูแลของรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาปกติ หลังจากนั้นทางคณะฯ จะพิจารณาให้เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกตามความเหมาะสม
 5. หัวหน้าภาควิชาหรือผู้แทนสาขาวิชา เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการพิจารณารับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
 6. กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้คณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจสั่งการ และถือปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

4
หลักเกณฑ์การย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก พ.ศ. 2553 PDF

 1. นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าสังกัดสาขาวิชาเอกเรียบร้อยแล้ว และได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เป็นรหัสของสาขาวิชาเอกเดิมในระดับ 300 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 กระบวนวิชา
 2. ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด ที่งานบริการการศึกษาฯ คณะเกษตรศาสตร์ ตาม วัน เวลา ที่คณะฯ กำหนด และจะประกาศผลการพิจารณารับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอกในช่วงก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติถัดไป
 3. นักศึกษาที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก จะลงทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ไม่ได้ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนนั้นเป็นโมฆะ  ทั้งนี้ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามแผนกำหนดการศึกษาเดิมที่นักศึกษาสังกัดโดยเคร่งครัด
 4. การพิจารณารับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก จะทำการพิจารณาปีละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ
 5. สาขาวิชาเป็นผู้กำหนดจำนวนรับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก และเป็นผู้มีอำนาจเต็มในการพิจารณารับนักศึกษาย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก ทังนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข และจำนวนที่สาขาวิชากำหนดไว้

5
เอกสารประกอบการแนะนำและเกณฑ์การรับสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

สาขาวิชา หลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชา ดูการแนะนำสาขาวิชา
กีฏวิทยา อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชากีฏวิทยา e-Poster แนะนำสาขาวิชา
โรคพืช อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาโรคพืช e-Poster แนะนำสาขาวิชา
พืชไร่ อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาพืชไร่ -
พืชสวน อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาพืชสวน e-Poster แนะนำสาขาวิชา
ปฐพีศาสตร์ อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ e-Poster แนะนำสาขาวิชา
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร e-Poster แนะนำสาขาวิชา
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ e-Poster แนะนำสาขาวิชา
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร) อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชา
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร)
e-Poster แนะนำสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร อ่านหลักเกณฑ์เข้าสังกัดสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

: 1031 ครั้ง