รายการ ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ลงชื่อทาง Internet บนเว็ปไซด์ของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ https://oauth.cmu.ac.th/v1/Login.aspx?continue=agri%20SMART%20STUDENT วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.
* นักศึกษาสามารถเปลี่ยนโครงการฯ ได้ด้วยตนเอง ถึงภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- ให้นักศึกษาที่ลงฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400290 ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2
3. เริ่มฝึกงาน วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562)
วันที่ 8 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2563 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562)
4. การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา
** นำเสนอกลุ่มละ 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมทั้งหมด 15 นาที (ให้ผู้รับผิดชอบฝึกงานแต่ละโครงการเข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละโครงการ)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะผู้ที่ฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะผู้ที่ฝึกงานปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวธีรนุช ภัทรกุล (พี่ยุ้ย) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 053-944641 หรือ 053-944642