Step 1
Login
Step 2
ยืนยันการรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี

ระบบยืนยันการรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์
ระหว่างวันที่ 6 - 20 มกราคม 2563

ประกาศ : ให้บัณฑิตที่มีรายชื่อตามท้ายประกาศนี้ ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยืนยันการเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2563
อนึ่ง ให้บัณฑิตที่มีรายชื่อรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ลงทะเบียนยืนยัน ณ บริเวณงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้งตามวันเวลาดังกล่าว

ระบบยืนยันรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2561
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษารหัส (58081......)


STUDENT LOGIN