ปฏิทินกิจกรรมแต่ละวัน

 • Nov
  18

  ลงทะเบียนและติดโปสเตอร์

  14.00 - 19.00 น.
 • Nov
  19

  ลงทะเบียน

  08.00 - 09.00 น.
 • Nov
  19

  พิธีเปิดงานและแนะนำคณะเกษตรศาสตร์ มช.

  09.00 - 09.30 น.
 • Nov
  19

  พิธีมอบโล่แก่ผู้ให้การสนับสนุนการประชุมฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

  09.30 - 09.30 น.
 • Nov
  19

  พักรับประทานอาหารว่าง

  09.30 - 10.00 น.
 • Nov
  19

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง “New vision plasma application for horticultural industry”

  10.00 - 11.00 น.

  โดย Professor Dr. Jeon Geon Han จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

 • Nov
  19

  การเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนพืชสวนยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

  11.00 - 12.00 น.

  โดย ดร.เฉลิมพล เกิดมณี จาก สวทช. ดร.พิศิษฐ์ เกษี จาก SCG  และคุณอิสร์รัชช์ ขจรรุ่งศิลป์ จาก PTTLNG

 • Nov
  19

  พักรับประทานอาหารกลางวัน

  12.00 - 13.30 น.
 • Nov
  19

  นำเสนอภาคบรรยาย Session 1 และ 2

  13.30 - 16.00 น.
 • Nov
  19

  นำเสนอภาคโปสเตอร์

  16.00 - 17.30 น.
 • Nov
  19

  ประชุมผู้แทนมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

  17.00 - 18.00 น.
 • Nov
  19

  ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับและรับประทานอาหารเย็น

  18.00 - 22.00 น.
 • Nov
  20

  นำเสนอภาคบรรยาย session 3 และ 4

  09.00 - 12.00 น.
 • Nov
  20

  พักรับประทานอาหารกลางวันและชมโปสเตอร์ (ติดรางวัลแล้ว)

  12.00 - 13.30 น.
 • Nov
  20

  นำเสนอภาคบรรยาย session 5

  13.30 - 15.00 น.
 • Nov
  20

  มอบประกาศนียบัตรและพิธีปิด

  15.00 - 16.00 น.
 • Nov
  21

  กิจกรรมทัศนศึกษา

  08.00 - 16.30 น.

  เส้นทางที่ 1 สถานีเกษตรหลวงปางดะและสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

  เส้นทางที่ 2 สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และดอยอินทนนท์

  เส้นทางที่ 3 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและหมู่บ้านแม่กำปอง

SOCIAL MEDIA