Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์

สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้แจ้งเปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2561 จำนวน  4 ประเภทดังนี้

            1.  ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (MRG) ให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าไม่เกิน 5 ปีทุกคน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. ทำการยื่นข้อเสนอในระบบของ สกว. http://academics.trf.or.th/login.aspx ไม่ต้องยื่นผ่านมหาวิทยาลัยลงนาม (ทั้งนี้ขอส่งสำเนาข้อเสนอโครงการที่ยื่นข้อเสนอในระบบ สกว. มายังงานบริหารวิจัยฯ คณะเพื่อจะได้ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป)

            2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (TRG) ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จวุฒิบัติแพทย์เฉพาะทางไม่เกิน 5 ปีทุกคน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มช. โดยผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยโดยตำแหน่ง (ผู้ที่มีตำแหน่งอาจารย์ไม่สามารถขอรับทุนได้) และต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านมหาวิทยาลัย

            3. ทุนพัฒนานักวิจัย : เมธีวิจัย สกว. (RSA) ผู้ที่สนใจต้องยื่นข้อเสนอโครงการผ่านมหาวิทยาลัย และมีหนังสือยืนยันร่วมทุนจากส่วนงานต้นสังกัด

           4. ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา : วุฒิเมธีวิจัย (BRG) ผู้ที่สนใจต้องยื่นข้อเสนอผ่านมหาวิทยาลัย

           ในการนี้ ศูนย์บริหารงานวิจัยใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจและประสงค์จะสมัครขอรับทุน รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/upload/news/49031034.pdf ทั้งนี้ (คณะฯ ร่วมสนับสนุนเฉพาะทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย) ในข้อที่ 3 เท่านั้น) และผู้ที่สมัครขอรับทุนประเภทที่ 2-4 จะต้องดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการมายังงานบริหารงานวิจัยฯ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2560

เอกสารประกอบ : 49031034.pdf
กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
วันที่เผยแพร่ : 9 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
เผยแพร่โดย : งานบริหารงานวิจัยฯ
เปิดอ่าน : 502 ครั้ง

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic