Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์

ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 12 ก.ย. 2560)

 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)''

 • ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้โล่รับรางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559

 • ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คว้า 6 รางวัล จากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 36

 • แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 • ผลการประเมิน โครงการนำร่องการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับกลุ่มสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ.2559 โดย สกว.

 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ได้รับรางวัล ''ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2559''

 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์'

 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ 'ผู้ช่วยศาสตราจารย์' 

 • ขอแสดงความยินดี อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2559

 • คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การตกแต่งภูมิทัศน์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 51

 • รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รางวัลช้างทองคำ) ประจำปี 2559

 • บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ได้รับ รางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2559 

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย และันักศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

 • ขอแสดงความยินดีกับ... นางสาววิไลพร ธรรมตา ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ช้างทองคำ 2559

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 • แนะนำอาจารย์ใหม่ อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

 • ขอต้อนรับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน 

 • สาขาเกษตรศาสตร์และป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดลำดับให้เป็น อันดับ 1 ของประเทศไทย 

 • ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา โพธาภรณ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ในงานเกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 • ขอแสดงความยินดีแก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 คน ได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากร ที่ได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 35 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

 • แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล และทีมวิจัย คว้า 2 รางวัล ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ ณ สมาพันธรัฐสวิส

 • สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับใบรับรองการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ISO/IEC 29110

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2558 

 • ขอแสดงความยินดีกับ...บรรณารักษ์ห้องสมุด คณะเกษตรศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 6

 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 50

 • ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัล ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประจำปี 2558 

 • รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

 • บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ได้รับรางวัลช้างทองคำ ประจำปี 2558

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า มก.กพส. ดีเด่น ประจำปี 2558

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณแสงดาว แบนซิเกอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานปฏิบัติงานชำนาญการ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายจตุรงค์ พวงมณี ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 กลุ่มด้านบริการ

 • ขอแสดงความยินดีกับ...อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2558 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เกตสุณีย์ แสนคำปิน นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช. ชั้นปีที่ 1 

 • สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ทั้ง 3 ท่าน ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์ และ รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน และ ผศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 • แนะนำบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

 • ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ (Young Scientist Award) 

 • ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่คว้าเหรียญการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34 'เกษตรศาสตร์เกมส์'

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ บุญมา นักวิทยาศาสตร์เกษตร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

 • ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ฉัตรสีรุ้งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 • ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ

 • รางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557

 • ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557

 • ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ ผลงานเด่น สวก. 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายวรรักษ์ หน่อสีดา และ นายณัฐดนัย สุเมธาโชติพงศ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ มช. ทั้ง 2 คน 

 • รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557

 • ขอแสดงความยินดีกับม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ในโอกาสที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อรรถชัย จินตะเวช ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณี เจริญทรัพย์ นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร บั้งเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 • ขอต้อนรับ อาจารย์ และบุคลากรคนใหม่ สู่รั้วคณะเกษตรศาสตร์ มช.

 • ขอชื่นชมและประกาศคุณความดีของ นายชรินทร์ สมบุญโสด พนักงานบริการทั่วไป 

 • คณะเกษตรศาสตร์ มช. ขอต้อนรับ คุณวิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์คนใหม่ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ คุณฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำความดี เข็มพระนาม สส.

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญยุทธ รัตนพรหมมณี นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 • ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 • ขอแสดงความยินดีกับ นายศรัณย์ ขำโท้ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นสาขาเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556   

 • ขอแสดงความยินดีกับ...รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฏีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 

 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกระเบื้องปูพื้นสำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมกลางคณะฯ

 • แนะนำอาจารย์ท่านใหม่ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

 • คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ฯ 

 • นางสาวฟ้าไพลิน ไชยวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ดีมาก กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2556

 • บุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2556

 • อ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (29 ธ.ค.56)

 • อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2556 (16 ธ.ค.56)

 • คุณประจิตต์ อุดหนุน ได้อนุมัติปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสัตวศาสตร์) (12 ธ.ค.56)

 • ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงษ์ เป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (11 ธ.ค.56) 

 • รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้รับ 2 รางวัล...(3 ต.ค.56) 

 • นางสาวสิริญา คัมภิโร นักวิทยาศาสตร์เกษตร ภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (16 ก.ย.56) 

 • ศาสตราจารย์ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้รับเงินเดือนขั้นสูง (ศาสตราจารย์ระดับ 11) (5 ก.ย.56) 

 • คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ / รองศาสตราจารย์ (30 ส.ค. 56) 

 • นายอมฤต ศิริอุดม นักศึกษา ป.โท ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ (31  ก.ค. 56)     

 • นายอานนท์ ชุมภูศรี จนท.ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  (3 มิ.ย.56) 

 • นางสาวพันนิดา ดวงเอ้ย นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มช.

 • นางสาวศิริกานต์ ภักดี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

 • คุณประจิตต์ อุดหนุน คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์

 • นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้รับรางวัลผลการแข่งขันนำเสนอความคิด

 • นางประภาพันธ์ พลายจันทร์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์

 •  ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555

 • อ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555

 • นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร

 • กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
  วันที่เผยแพร่ : 6 กุมภาพันธ์ 2556
  เผยแพร่โดย : ประชาสัมพันธ์
  เปิดอ่าน : 11020 ครั้ง

  กลุ่มข่าว  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic