Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ด่วน !ขอเชิญชวนจับเข่าเสวนา (อย่างไม่เป็นทางการ) เรื่อง การสำรวจความต้องการในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยภาพเด่น ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนโครงการ ASEAN Student Exchange Program ณ UGM ประเทศอินโดนีเซีย ภาพเด่น ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePRO)
ภาพเด่น กำหนดการประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.ภาพเด่น สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช
ภาพเด่น ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน 400190 ประจำปี 2558 สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558 เท่านั้น! ภาพเด่น รับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.นพมาศ เขื่อนแก้ว นักศึกษาภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มช.ภาพเด่น ประกาศ เรื่อง การกรอก TOR (ลูกจ้างประจำทุกคน) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2558
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน กาละดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ภาพเด่น ศวทก. จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ข้าว - ผัก ปลอดสารพิษ
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 10 เมษายน 2558)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Update : 23 มีนาคม 2558)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. กำหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาตรี)17 เม.ย.58
2. ด่วน !ขอเชิญชวนจับเข่าเสวนา (อย่างไม่เป็นทางการ) เรื่อง การสำรวจความต้องการในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย10 เม.ย.58
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080030 E080055 E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร10 เม.ย.58
4. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 10 เม.ย.58
5. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี9 เม.ย.58
6. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนโครงการ ASEAN Student Exchange Program ณ UGM ประเทศอินโดนีเซีย 9 เม.ย.58
7. ทุน Natural Products for Drug Discovery8 เม.ย.58
8. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 25588 เม.ย.58
9. ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePRO)8 เม.ย.58
10. กำหนดการประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.8 เม.ย.58
11. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช7 เม.ย.58
12. ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน 400190 ประจำปี 2558 สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558 เท่านั้น! 1 เม.ย.58

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. เชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการเสวนา หัวข้อ เรียนรู้สู่จิตอาสา พัฒนาลูกช้างคู่ชุมชน (วันพุธที่ 1 เมษายนนี้)393 ครั้ง
2. กำหนดการประเพณีสงกรานต์ คณะเกษตรศาสตร์ มช.182 ครั้ง
3. ด่วน !ขอเชิญชวนจับเข่าเสวนา (อย่างไม่เป็นทางการ) เรื่อง การสำรวจความต้องการในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย127 ครั้ง
4. สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มช. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช111 ครั้ง
5. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนโครงการ ASEAN Student Exchange Program ณ UGM ประเทศอินโดนีเซีย 90 ครั้ง
6. ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน 400190 ประจำปี 2558 สามารถลงชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 เมษายน 2558 เท่านั้น! 89 ครั้ง
7. ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมฝึกอบรมเรื่อง หลักการเขียนบทคัดย่อที่ดี74 ครั้ง
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080030 E080055 E080056 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร65 ครั้ง
9. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น พนักงาานโครงการโคนม สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ (หมดเขตรับสมัคร 10 เมษายน 2558)63 ครั้ง
10. ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 55) ทุกคนเข้าสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-ePRO)60 ครั้ง
11. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080062 สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 50 ครั้ง
12. ทุน Natural Products for Drug Discovery47 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic