Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2560ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร (1 ก.ค. 59)
ภาพเด่น ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ภาพเด่น คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ภาพเด่น ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประำจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA ภาพเด่น ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2559
ภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ภาพเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์ การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น แนะนำคณาจารย์และบุคลากรใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล และทีมวิจัย คว้า 2 รางวัล ว่านสี่ทิศพันธุ์ใหม่ฯ ณ สมาพันธรัฐสวิส
ภาพเด่น ข่าวการศึกษา(Last Update: 16 พ.ค. 2559)ภาพเด่น ข่าวทุนวิจัย (Last Update: 18 พ.ค. 2559)
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 19 พ.ค. 2559)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 25 เม.ย. 2559)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 256026 พ.ค.59
2. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร (1 ก.ค. 59)26 พ.ค.59
3. ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 256025 พ.ค.59
4. สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 256025 พ.ค.59
5. ขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ สมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์25 พ.ค.59
6. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 19 พ.ค.59
7. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080068 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 2 อัตรา (หมดเขตรับสมัคร 19 ส.ค. 59)19 พ.ค.59
8. คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 18 พ.ค.59
9. กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255816 พ.ค.59
10. ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทุกท่าน กรอกข้อมูล มคอ.3–6 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร16 พ.ค.59
11. ประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน กำหนดการฝึกงาน / ตารางการฝึกงานภาคสนาม และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 255813 พ.ค.59
12. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประำจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA 13 พ.ค.59

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มช. ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร และโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 25601591 ครั้ง
2. รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย kagawa 2016292 ครั้ง
3. รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน (หมดเขตรับสมัคร 16 พ.ค. 2559)257 ครั้ง
4. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 227 ครั้ง
5. ประกาศ รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน กำหนดการฝึกงาน / ตารางการฝึกงานภาคสนาม และรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2558211 ครั้ง
6. ขอให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยประำจำ พนักงานส่วนงาน ลูกจ้างประจำ กรอก JA 189 ครั้ง
7. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 181 ครั้ง
8. ประกาศการขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2559163 ครั้ง
9. คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 133 ครั้ง
10. ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์115 ครั้ง
11. กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558114 ครั้ง
12. มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย111 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic