Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  e-Mail (อีเมล์เก่า)  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ ,  ข้อมูลคณะ 
วีดีทัศน์แนะนำคณะ, [English]
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การประชุมกรรมการบริหาร
ประจำคณะเกษตรศาสตร์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 2558ภาพเด่น ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ภาพเด่น ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์ภาพเด่น ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558
ภาพเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2558ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร บั้งเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภาพเด่น การตีพิมพ์ผลงานวิชาการในวารสาร Agriculture and Agricultural Science Procedia (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)
ภาพเด่น เชิญรับฟังสาระความรู้ทางการเกษตรในรายการวิทยุ เกษตร มช. เพื่อหมู่เฮา และ รายการเกษตรใกล้ตัวภาพเด่น ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน กรอกแบบสำรวจความต้องการ Training Need บนระบบ Poll Online
ภาพเด่น ขอเชิญสมัครเข้าร่วม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7ภาพเด่น เปิดรับจองพื้นที่จำหน่ายสินค้าและต้นไม้ งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7
ภาพเด่น ขอเชิญนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AsiaHiLand ครั้งที่ 1 ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Update : 4 พฤศจิกายน 2557)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "เอไอเอส แนะแนวว่าที่บัณฑิต ก้าวสู่วัยทำงานที่สดใส ปีที่ 7" 21 พ.ย.57
2. แบบสมัครงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่21 พ.ย.57
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 21 พ.ย.57
4. ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินผลโครงการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปี 255821 พ.ย.57
5. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา21 พ.ย.57
6. ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์20 พ.ย.57
7. ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนักปรับปรุงพันธุ์พืชรุ่นเยาว์ รุ่นที่ 219 พ.ย.57
8. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 18 พ.ย.57
9. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 255818 พ.ย.57
10. ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 255718 พ.ย.57
11. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 255718 พ.ย.57
12. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 255718 พ.ย.57

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ข่าวเด่น ข่าวด่วน! งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา1146 ครั้ง
2. ขอแสดงความยินดีกับ นายธนากร บั้งเงิน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 281 ครั้ง
3. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤดี สีสมุทร และ นางสาวสุภาพรรณ อินวัง นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่95 ครั้ง
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 255860 ครั้ง
5. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 57 ครั้ง
6. ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ในระดับปริญญาตรี คณาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์52 ครั้ง
7. อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบและไม่นับเวลาเรียน 48 ครั้ง
8. ประชุมเวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา(มคอ.1) สาขาเกษตรศาสตร์ (เน้นด้านพืช และเกี่ยวข้อง)45 ครั้ง
9. ประกาศการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน(ฐานราก) ปี 255844 ครั้ง
10. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาขอรับทุนอุดหนุน(รัฐร่วม) ปี 255839 ครั้ง
11. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 255724 ครั้ง
12. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 21 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastสาส์นจากคณบดี

สารจากคณบดี
ใต้ร่มพระบารมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มช.
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
Saiwam
TAHAP
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009       Nedstat Basic