Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นภาพเด่น ประกาศแจ้งเตือน! ไวรัสอันตราย WannaCry
ภาพเด่น สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561ภาพเด่น Workshop! หัวข้อ ''เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ'' (24 พ.ค.60)
ภาพเด่น ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ฯ'' และหัวข้อ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ''ภาพเด่น ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนใช้โปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2559
ภาพเด่น วิทยาลัยนานาชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560ภาพเด่น การขอรับเงินอุดหนุน/เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพเด่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' ภาพเด่น ประกาศรับสมัครทุนผู้ช่วยวิจัย (RA:Research Assistant) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาพเด่น รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร หลักสูตรส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท และหลักสูตรธุรกิจเกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรภาพเด่น ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Sustainable Agriculture (ICSA) 7-8 Dec, 2017
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 17 พ.ค. 2560)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 16 พ.ค. 2560)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์22 พ.ค.60
2. ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 5908) เพื่อรับทุนการศึกษา Simon N. Groot (บริษัท อีสท์ เวสท์ ซี๊ด จำกัด)19 พ.ค.60
3. แจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 255919 พ.ค.60
4. ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์18 พ.ค.60
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์17 พ.ค.60
6. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 24 พ.ค. 6017 พ.ค.60
7. ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทุกท่าน กรอกข้อมูล มคอ.3–6 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร16 พ.ค.60
8. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น16 พ.ค.60
9. ประกาศแจ้งเตือน! ไวรัสอันตราย WannaCry 15 พ.ค.60
10. ประกาศ กำหนดการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 255912 พ.ค.60
11. สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 25619 พ.ค.60
12. Workshop! หัวข้อ ''เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ'' (24 พ.ค.60)9 พ.ค.60

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม
   
1. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หัวข้อ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ฯ'' และหัวข้อ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ''483 ครั้ง
2. ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ผู้สอนใช้โปรแกรมส่งเกรดออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2559181 ครั้ง
3. ประกาศแจ้งเตือน! ไวรัสอันตราย WannaCry 176 ครั้ง
4. สกว. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2561163 ครั้ง
5. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น136 ครั้ง
6. Workshop! หัวข้อ ''เทคนิคการออกแบบโปสเตอร์เพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ'' (24 พ.ค.60)131 ครั้ง
7. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 2/255978 ครั้ง
8. ขอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทุกท่าน กรอกข้อมูล มคอ.3–6 บนระบบ CMU-MIS ด้านหลักสูตร48 ครั้ง
9. โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2561-256242 ครั้ง
10. ประกาศ กำหนดการฝึกงานนักศึกษา กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 255926 ครั้ง
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรง ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์26 ครั้ง
12. ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E080056 และ E080069 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 25 ครั้ง

ดูข่าวทั้งหมด    

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic