หน้าแรก | ตรวจสอบรายชื่อ

การเยี่ยมชมสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

    คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 (รหัส 59) คณะเกษตรศาสตร์ทุกคนในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกในช่วงปลายภาคการศึกษาที่ 2 โดยให้เลือกสาขาวิชาเรียงลำดับตามความต้องการของตนเองรวม 7 สาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งได้ทำการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโดยตรงตั้งแต่แรกเข้าศึกษา

    ในการนี้ คณะฯ จะได้จัดการเยี่ยมสาขาวิชาเอก ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาอย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด เปิดโอกาสให้สัมผัสสาขาวิชาต่างๆ ก่อนการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกให้เป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับความถนัดของตนเองให้มากที่สุด

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 7- 12 มีนาคม 2561 ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์นี้

เยี่ยมชมภาควิชา ช่วงเวลา
ภาคเช้า ภาคบ่าย
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
- สาขาวิชาพืชไร่
- สาขาวิชาพืชสวน
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
08.30 - 09.45 น. 13.00 - 14.20 น.
ห้องกาสะลอง (ห้องสมุดพืชสวน) สาขาวิชาพืชสวน
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
- สาขาวิชากีฎวิทยา
- สาขาวิชาโรคพืช
10.00 - 10.50 น.
ห้องประชุมกีฎวิทยา
14.30 - 15.20 น.
ห้องสัมมนา 2 สาขาวิชาโรคพืช
ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
- สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
11.00 - 11.25 น. 15.30 - 15.50 น.
ห้องประชุมสัมมนา 2 ชั้น 4
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
11.35 - 12.00 น. 16.00 - 16.30 น.
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-4009 ต่อ 124 โทรสาร 0-5394-4666