ลงทะเบียน | ตรวจสอบรายชื่อ

ลงทะเบียนยืนยันรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพิธีเลี้ยงแสดงความยินดีกับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561


ดุษฎีบัณฑิตที่ได้รับรางวัลดุษฏีนิพนธ์ดีมาก และบัณฑิตที่ได้รับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (เหรียญทองและเหรียญเงิน) และรางวัลเกียรติบัตรเรียนดีประจำปี 2559 (เหรียญทองแดง)ให้ลงชื่อยืนยันเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว ในระบบออนไลน์คณะเกษตรศาสตร์ที่ http://www.agri.cmu.ac.th/education/reg1/

และให้บัณฑิต ลงชื่อยืนยันอีกครั้ง ณ บริเวณพิธีงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ณ อาคารเรียนเดิม ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.45 น. เป็นต้นไป จนถึงเวลา 13.00 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าบัณฑิตประสงค์สละสิทธิ์การเข้ารับเกียรติบัตรฯ ดังกล่าว

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา


รหัสนักศึกษา : *
เบอร์โทรติดต่อกลับ : *
 
Security Code : [Change Code]
ป้อนอักขระที่คุณเห็น : *
  (โปรดช่วยให้เราแน่ใจว่าคุณไม่ใช่หุ่นยนต์)
 
^ ขึ้นบน 
 
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Register System)
พัฒนาโดย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่