หัวข้อ ระยะเวลา หมายเหตุ
1. กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน ลงชื่อทาง Internet บนเว็ปไซด์ของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. ที่ www.agri.cmu.ac.th/education/internship290/main/register วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. - ขอให้นักศึกษาที่ลงฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 , ปิดภาคการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 400290 ในภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ www.reg.cmu.ac.th
2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาและพบหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 1 และปิดภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะนักศึกษาที่เลือกลงฝึกงานภาคการศึกษาที่ 2
3. เริ่มฝึกงาน วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2560)
(ระหว่างวันที่ 13 – 29 ธันวาคม 2560) (วันที่ฝึกงาน ขึ้นอยู่กับแต่ละโครงการ) - เฉพาะปิดภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 17 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2561 - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 2 (บางโครงการอาจจะเริ่มฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561)
4. การนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษา ** นำเสนอกลุ่มละ 12 นาที ซักถาม 3 นาที รวมทั้งหมด 15 นาที (ผู้รับผิดชอบโครงการเข้าร่วมประเมินการนำเสนอผลการฝึกงานของนักศึกษาในแต่ละโครงการ) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1
วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ - เฉพาะปิดภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวธีรนุช ภัทรกุล (พี่ยุ้ย) งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 053-944641 หรือ 053944642

หมายเหตุ
- ขอให้หัวหน้าโครงการแจ้งสถานที่ในการฝึกงานให้กับนักศึกษาทราบด้วย
- กำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม