Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ดาวน์โหลดคณะเกษตรศาสตร์

เอกสารงานการเงิน การคลังและพัสดุ (ย้อนหลังทั้งหมด)
   
48. แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) docx
47. การจัดหาพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 1 แสน) ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2560 (วิจัย) docx
46. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) doc
45. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) docx
44. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) docx
43. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) docx
42. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 xlsx
41. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 xlsx
40. งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน docx
39. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61 xlsx
38. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 xlsx
37. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล docx
36. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง docx
35. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง docx
34. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง docx
33. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน docx
32. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน docx
31. งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน docx
30. แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง) docx
29. ขั้นตอนที่ 5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง docx
28. ขั้นตอนที่ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน docx
27. ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง docx
26. ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) docx
25. ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) docx
24. ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) docx
23. แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) pdf
22. กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 pdf
21. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 pdf
20. พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 pdf
19. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ doc
18. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ doc
17. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ doc
16. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ doc
15. ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ pdf
14. กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) pdf
13. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 pdf
12. แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ doc
11. แบบขออนุมัติอื่น ๆ doc
10. แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ doc
9. แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ doc
8. แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ doc
7. สัญญายืมเงินทดรองจ่าย doc
6. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 xls
5. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 doc
4. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 2 pdf
3. แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 pdf
2. คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' pdf
1. เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' ppt

  แสดงรายการ 1 ถึง 48 (ทั้งหมด 48 รายการ) หน้า : 1   

กลุ่มเอกสารดาวน์โหลดใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic