Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
ข่าวสารเกษตร มช.
เกษตรรายปักษ์
จดหมายข่าวไอที
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ดาวน์โหลดคณะเกษตรศาสตร์
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
 • เอกสารบริการการศึกษา
 • เอกสารงานวิจัย/วิเทศสัมพันธ์
 • เอกสารบริการวิชาการ
 • เอกสารงานบุคคล
 • เอกสารการเงิน การคลังและพัสดุ
 • เอกสารงานนโยบายและแผนฯ
 • เอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เอกสารประชาสัมพันธ์


  ดูเอกสารทั้งหมด

  แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' (pdf)24 เม.ย.60
  กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' (pdf)24 เม.ย.60
  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. (pdf)29 มี.ค.60
  กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) (pdf)15 ก.พ.60
  รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) (jpg)11 ม.ค.60
  เอกสารบริการการศึกษา


  ดูเอกสารทั้งหมด

  ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 (doc)20 มี.ค.55
  โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” (pdf)16 ธ.ค.54
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา (pdf)11 ส.ค.54
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 (pdf)29 ก.ค.54
  รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 (pdf)29 ก.ค.54
  เอกสารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์


  ดูเอกสารทั้งหมด

  แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (9 ก.พ 60) (docx)9 มี.ค.60
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) (pdf)28 ก.พ.60
  แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 (zip)14 ก.พ.60
  การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย (pdf)8 ส.ค.59
  แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 (docx)2 ส.ค.59
  เอกสารบริการวิชาการ


  ดูเอกสารทั้งหมด

  โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (png)28 ก.พ.55
  โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (jpg)28 ก.พ.55
  โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ (jpg)28 ก.พ.55
  ใบสมัครงานพนักงานการเงิน (pdf)17 ก.พ.55
  ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 (pdf)8 ก.พ.55
  เอกสารงานบุคคล


  ดูเอกสารทั้งหมด

  แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (doc)8 ส.ค.59
  แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 (doc)21 ก.ค.59
  แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (docx)13 มิ.ย.59
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (doc)3 มิ.ย.59
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (doc)3 มิ.ย.59
  เอกสารงานการเงิน การคลังและพัสดุ


  ดูเอกสารทั้งหมด

  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ (doc)15 ธ.ค.54
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (doc)15 ธ.ค.54
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ (doc)15 ธ.ค.54
  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ (doc)15 ธ.ค.54
  ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (pdf)25 ส.ค.54
  เอกสารงานนโยบายและแผนฯ


  ดูเอกสารทั้งหมด

  แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 (xls)19 พ.ย.57
  แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 (xls)27 พ.ค.57
  ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (xls)2 พ.ค.57
  แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 (doc)20 มี.ค.57
  แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) (doc)19 มี.ค.57
  เอกสารเทคโนโลยีสารสนเทศ


  ดูเอกสารทั้งหมด

  Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project (pdf)26 พ.ย.57
  Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น (pdf)26 พ.ย.57
  Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. (pdf)26 มิ.ย.56
  Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 (zip)26 ม.ค.56
  Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 (zip)16 พ.ย.55
  เอกสารระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยในกำกับ


  ดูเอกสารทั้งหมด

  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 (pdf)21 มี.ค.57
  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (pdf)12 ม.ค.52
  หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (pdf)12 ม.ค.52
  หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (pdf)12 ม.ค.52
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 (pdf)12 ม.ค.52


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic