ลำดับ ชื่อ จำนวนผ้าบัฟ สถานะการชำระเงิน
1 ญาณิน สิทธิมงคล 3 จ่ายแล้ว
2 สมถวิล จันทราช 1 จ่ายแล้ว
3 ณัฐพร มอเนียม 2 จ่ายแล้ว
4 นางสาวสุนิสา ครองมี 1 จ่ายแล้ว
5 ศิตา บุตรโคตร 1 จ่ายแล้ว
6 น.ส.ณัฏฐณิชา อุประโจง 2 จ่ายแล้ว
7 JARIENGKWAN JAIDEE 1 จ่ายแล้ว
8 กุลธิดา ถิ่นคำ 1 จ่ายแล้ว
9 วิทยา ทาสุยะ 1 จ่ายแล้ว
10 Chomnaphas Phuwisa 1 จ่ายแล้ว
11 วันรัก ฤทธิเกษร 3 จ่ายแล้ว
12 อารีย์ ใจหลี 1 จ่ายแล้ว
13 พิณทิพย์ พิลาวรรณ 2 จ่ายแล้ว
14 น.ส.อัญญารัตน์ วงศ์คช 2 จ่ายแล้ว
15 Duangmanee Wongratanaphisan 4 จ่ายแล้ว
16 มยุรี ปละอุด 2 จ่ายแล้ว
17 ณัฐพัชร์ คำหล้า 2 จ่ายแล้ว
18 ภานพงศ์ อินต๊ะ 2 จ่ายแล้ว
19 สุวิมล ศิริผล 1 จ่ายแล้ว
20 เขมิกา สุนันต๊ะ 1 จ่ายแล้ว
21 Kedsuda Surinrat 1 จ่ายแล้ว
22 ธีรสิทธิ์ เทพสุริยานนท์ 3 จ่ายแล้ว
23 คฑาวุธ ชัยเลิศ 3 จ่ายแล้ว
24 จิรวัฒน์ กังวาล 1 จ่ายแล้ว
25 การัณย์ ชุมภูเมือง 1 จ่ายแล้ว
26 ธนาวิทย์ ดวงติ๊บ 3 จ่ายแล้ว
27 บัณฑิต ชุมภูลัย 3 จ่ายแล้ว
28 นายสุทธิพงษ์ ก้อนสิน 2 จ่ายแล้ว
29 Pannee Suanboon 1 จ่ายแล้ว
30 จันนิภา ศรีชัยวาลย์ 2 จ่ายแล้ว
31 ศศิธรณ์ จรรยาศิริ 1 จ่ายแล้ว
32 นายศุภกิจ สินไชยกุล 1 จ่ายแล้ว
33 cheeraporn panya 5 จ่ายแล้ว
34 ธนา เตชะติ 5 จ่ายแล้ว
35 ชัชรินทร์ อินตา 1 จ่ายแล้ว
36 ผกามาศ ขันไข 1 จ่ายแล้ว
37 ไพซัน เจ๊ะแห 2 จ่ายแล้ว
38 ดาริกา สุวรรณมงคล 1 จ่ายแล้ว
39 กนกนันทน์ ลิ้มวัฒนา 3 จ่ายแล้ว
40 อาทิตยา สุตา 2 จ่ายแล้ว
41 พิกุล ประวัติเมือง 4 จ่ายแล้ว
42 อรุณี สถิตเมธี 3 จ่ายแล้ว
43 อนุชา หน่อแก้ว 2 จ่ายแล้ว
44 วิษรุตต์ ภีระแก้ว 1 จ่ายแล้ว
45 นายพบสุข ทิพย์วิชัย 5 จ่ายแล้ว
46 น.ส.ชญาดา ตื้อกันทะ 1 จ่ายแล้ว
47 JITRATI TOONKAEW 1 จ่ายแล้ว
48 ปริชาติ ช่างสัก 2 จ่ายแล้ว
49 สุนทร ไคล้คง 2 จ่ายแล้ว
50 อัยรัช บุญเรือง 1 จ่ายแล้ว
51 Natthawut Sirikulsumphan 1 จ่ายแล้ว
52 เจษฎา จงใจดี 3 จ่ายแล้ว
53 กิตติพงศ์ ปันธินวน 1 จ่ายแล้ว
54 วิจิตตรา หน่อจันทร์แก้ว 1 จ่ายแล้ว
55 กัลย์ธีรา คันธา 1 จ่ายแล้ว
56 สุนิสา แป้นงาม 2 จ่ายแล้ว
57 ธัญลักษณ์ ตาสุข 3 จ่ายแล้ว
58 ดรุณยารัตน์ ศรีมนัส 2 จ่ายแล้ว
59 รณยุทธ เปียขาว 1 จ่ายแล้ว
60 พรกรัณย์ พันธ์อุโมงค์ 1 จ่ายแล้ว
61 ทรัพย์ทวี สถานเดิม 2 จ่ายแล้ว
62 วัชรี สายนาค 1 จ่ายแล้ว
63 ยุทธนา วงค์สีดา 1 จ่ายแล้ว
64 ชัยกาล พิทยาเกษม 3 จ่ายแล้ว
65 วิลาวัณย์ เป็นดี 2 จ่ายแล้ว
66 นครินทร์ เชิดชู 1 จ่ายแล้ว
67 ณัฎฐณิชา ทาเสนา 1 จ่ายแล้ว
68 thanaporn jaijong 4 จ่ายแล้ว
69 นางสาวลภัสรินทร์ แสนคำ 5 จ่ายแล้ว
70 อาสาฬ ริมคีรี 1 จ่ายแล้ว
71 พรสวรรค์ นิลสนธิ 2 จ่ายแล้ว
72 นาง วันวิสา ตระกูลวรปัญญา 2 จ่ายแล้ว
73 อดิศร เตชะตา 2 จ่ายแล้ว
74 วิชเยนทร์ วงษ์เทพ 2 จ่ายแล้ว
75 เมธิณี วันดี 1 จ่ายแล้ว
76 Darin Nonthitbutr 1 จ่ายแล้ว
77 กรกิตติ์ เฉลยถ้อย 3 จ่ายแล้ว
78 กฤษดา อินทิยศ 2 จ่ายแล้ว
79 ปฏิภาณ ทะปัน 1 จ่ายแล้ว
80 มัลลิกา วรรณมะกอก 1 จ่ายแล้ว
81 พิรุฬห์วัฒน์ มะโนนันท์ 2 จ่ายแล้ว
82 พรรณี วันชัย 1 จ่ายแล้ว
83 ดอกฟ้า พวงถิ่น 1 จ่ายแล้ว
84 ขจรพรรณ หล้าแวน 5 จ่ายแล้ว
85 ขจรพรรณ หล้าปวน 2 จ่ายแล้ว
86 ศิรินารถ วงศ์สมบูรณ์ 1 จ่ายแล้ว
87 พัชราภรณ์ อุดมโสภกิจ 2 จ่ายแล้ว
88 นางสาวศิริลักษณ์ จินา 1 จ่ายแล้ว
89 ธนิษฐ์ฐา ปัณณะราษี 1 จ่ายแล้ว
90 นิศาลักษณ์ ศรีดวงอินทร์ 3 จ่ายแล้ว
91 มนัส จิกชาตรี 1 จ่ายแล้ว
92 เด่น เจริญศักดิ์ 2 จ่ายแล้ว
93 เขมิกา สุนันต๊ะ 1 จ่ายแล้ว
94 สุทธิชัย นิรัญศิลป์ 3 จ่ายแล้ว
95 จรวยพร ซาวขัด 2 จ่ายแล้ว
96 ทรงเกียรติ รุ่งรัตนา 1 จ่ายแล้ว
97 วุฒิชัย เทพพรพิทักษ์ 1 จ่ายแล้ว
98 นิติพล มากมูล 3 จ่ายแล้ว
99 วันเพ็ญ นิลสนธิ 4 จ่ายแล้ว
100 Wornwimol Wangspa 1 จ่ายแล้ว
101 ขจรรัตน์ โมป้อ 1 จ่ายแล้ว
102 อัญชัน ขุนด้วง 1 จ่ายแล้ว
103 มนตรี ยะโสภา 1 จ่ายแล้ว
104 นิคม พุธเงิน 1 จ่ายแล้ว
105 สาลินี ดวงพันธ์ 1 จ่ายแล้ว
106 เบญจวรรณ ดีอ๊อด 2 จ่ายแล้ว
107 ฉัตรชัย จริยะอังสยากุล 2 จ่ายแล้ว
108 สกุณา บุญจิตร 3 จ่ายแล้ว
109 นางสาวปรียาภรณ์ ชำนาญ 1 จ่ายแล้ว
110 อาทิตย์ บุญเซ่ง 1 จ่ายแล้ว
111 สุลาวัลย์ อาทิตย์ 2 จ่ายแล้ว
112 Nitchanan Onkate 1 จ่ายแล้ว
113 ปิยะพร บุนนาค​ 1 จ่ายแล้ว
114 กิ่งกานต์ ดวงเนตร 4 จ่ายแล้ว
115 บุษรา เปรมปรีดิ์ 1 จ่ายแล้ว
116 อมรเทพ ทองหล้า 2 จ่ายแล้ว
117 พุธิตา ธาตุเงินเกวียน 1 จ่ายแล้ว
118 อมินตรา ทาสม 2 จ่ายแล้ว
119 นริศรา ปาลี 1 จ่ายแล้ว
120 กฤษณพล พรมมหาราช 1 จ่ายแล้ว
121 Wattanai Khamphuang 1 จ่ายแล้ว
122 Tosaporn Chaiyaprug 1 จ่ายแล้ว
123 จันจิรา ภควิวัฒน์ 1 จ่ายแล้ว
124 คธาวุธ สมบูรณ์ 2 จ่ายแล้ว
125 กานต์พิชชา ถกลกิจไพบูลย์ 1 จ่ายแล้ว
126 serm limtrakul 2 จ่ายแล้ว
127 กฤษดา อินทิยศ 1 จ่ายแล้ว
128 กรฤต วงศ์ประสิทธิ์ 1 จ่ายแล้ว
129 ธนพัฒน์ พิงคะสัน 2 จ่ายแล้ว
130 ศิริพร เลาหโกญจนาท 1 จ่ายแล้ว
รวมจำนวนผ้าบัฟที่สั่งจองทั้งหมด : 233