📌📌กรณีรับแทน📌📌
- ขอให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือรูปถ่ายบัตรของผู้สมัครมาด้วย
เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรับอุปกรณ์