ปฏิทินกิจกรรมแต่ละวัน

 • Jun
  02

  กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบครั้งที่ 16 วันที่ 1

  08.00 - 22.00 น.

  08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรมภาวะการเป็นผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมบุญญวาส  ลำเพาพงศ์

                             อาคารเรียนเดิมคณะเกษตรศาสตร์ 

  09.30 - 12.00 น. อบรมการเป็นภาวะการเป็นผู้นำนักศึกษา โดย อ.คะเณยะ อ่อนนาง

  12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

  13.00 - 16.00 น. กิจกรรมผู้นำ Smart Agriculture

  16.00 - 17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินทางไปศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

  18.00 - 22.00 น.พิธีเปิดค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ณ หอประชุมศูนย์วิจัยฯแม่เหียะ

 • Jun
  03

  กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบครั้งที่ 16 วันที่ 2

  07.00 - 22.00 น.

  07.00 - 08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
  08.00 - 08.30 น.   เดินทางไปสถานที่ทำกิจกรรมค่ายผู้นำ 4จอบ อาสาพัฒนา
  09.00 - 12.00 น.   กิจกรรมค่ายฯ ณ บ้านใหม่สันคะยอม หมู่ 10 ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 16.00 น.   กิจกรรมค่ายฯ (ต่อ)
  16.00 - 17.00 น.   เสร็จกิจกรรมและเดินทางกลับที่พัก
  17.00 - 22.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • Jun
  04

  กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบครั้งที่ 16 วันที่ 3

  08.00 - 17.30 น.

  08.00 - 17.30 น.   กิจกรรมทัศนศึกษา (วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ , สวนพฤกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์)
  17.30 - 18.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย
  18.00 - 21.00 น.   พิธีปิดค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 • Jun
  05

  กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบครั้งที่ 16 วันที่ 4

  08.00 - 12.00 น.

  นิสิต นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกสถาบัน เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

SOCIAL MEDIA