ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล 

enlightened ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (Word / PDF)

enlightened แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง และบันทึกข้อความแนบคำร้องขอหนังสือรับรอง (Word / PDF)

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

enlightened สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ)

enlightened แบบฟอร์มลาออกจากราชการ / ลาออกจากงาน

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 

enlightened คณาจารย์ (ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย)

enlightened ข้าราชการสายช่วยวิชาการ / สายปฏิบัติการ / พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

enlightened ลูกจ้างประจำ

enlightened พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ"

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2561

 

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2562 

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อ "ครุฑทองคำ"

enlightened เตรียมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

enlightened คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ"

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2561

 

การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา "ช้างทองคำ" ประจำปี 2562 

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น "ช้างทองคำ"

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา "ช้างทองคำ"

enlightened เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ประจำปี 2562

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

enlightened แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)

enlightened หัวข้อการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563

     (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 กันยายน 2562)

enlightened แบบฟอร์มจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2563

enlightened แบบฟอร์มประเมินผลการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2562

enlightened แผนการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2562

► การส่งเสริมการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับสายวิชาการ (งานบริหารทั่วไป)

► การบริหารจัดการงบประมาณ สำหรับผู้บริหาร (งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา)

► ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)

► การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Application เพื่อพัฒนางาน (หน่วยสารสนเทศ)

 

แบบฟอร์มการต่อเวลาราชการและต่อสัญญาจ้างของคณาจารย์ อายุ 60 - 65 ปี

ข้าราชการ

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 

 

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

enlightened ตารางสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุกสายงาน)

: 1690 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-29 15:50:42
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป