ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล 

enlightened ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

mail  ฉบับภาษาไทย   (Word / PDF)

mail  ฉบับภาษาอังกฤษ

enlightened แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (Word / PDF)

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายบริหารวิชาการ

enlightened สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับภาษาไทย  /  ฉบับภาษาอังกฤษ

enlightened สัญญาค้ำประกันสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุ)

enlightened แบบฟอร์มลาออกจากราชการ / ลาออกจากงาน

 

แบบฟอร์มการต่อเวลาราชการและต่อสัญญาจ้างของคณาจารย์ อายุ 60 - 65 ปี

ข้าราชการ

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อเวลาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย

enlightened แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ

enlightened แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

enlightened แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 

 

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" ประจำปี 2563 

สายอาจารย์

enlightened เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น และอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น "ช้างทองคำ"

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่ออาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา "ช้างทองคำ"

สายสนับสนุน

enlightened แนวทางการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  "ช้างทองคำ"

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานดีเด่น "ช้างทองคำ"

 

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2546 - 2562

 

แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 

enlightened คณาจารย์ (ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย)

enlightened ข้าราชการสายช่วยวิชาการ / สายปฏิบัติการ / พนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ

enlightened ลูกจ้างประจำ

enlightened พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ"

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2562

 

การเตรียมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ประจำปี 2563 

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อ "ครุฑทองคำ"

enlightened เตรียมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 (เอกสารปีที่ผ่านมา)

enlightened คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรียนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 (เอกสารปีที่ผ่านมา)

 

>> ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก "บุคลากรดีเด่นคณะเกษตรศาสตร์" และการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัล "ครุฑทองคำ"

>> สถิติผู้ได้รับรางวัล ปี พ.ศ. 2537 - 2562

 

รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2563 

enlightened รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

enlightened แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท.

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

enlightened แบบฟอร์มใบสมัครตำแหน่งหัวหน้างาน

 

แบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)

enlightened หัวข้อการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2563

     (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 16 กันยายน 2562)

enlightened แบบฟอร์มจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ปีงบประมาณ 2564

enlightened แบบฟอร์มประเมินผลการจัดทำแผนการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2563

 

แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

enlightened ตารางสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ทุกสายงาน)





: 2683 ครั้ง
วันที่เผยแพร่ : 2020-07-30 16:17:00
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงาน : งานบริหารทั่วไป