หน่วยกายภาพ


ผู้บริหาร
ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ข้าราชการ)
0-5394-4001
daruni.n@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบกายภาพ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129,
tossapol.m@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

หัวหน้าหน่วย
นายกิตติชัย ทิพย์ทา
หัวหน้าหน่วย
(ลูกจ้างประจำ)
053-944014
kittichai.t@cmu.ac.th
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากรประจำหน่วยงาน
หน่วยกายภาพ
นายพรรษา ชื่นมนุษย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป


นายไพบูลย์ ใบแสง
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
0-5394-4009 ต่อ 106
ประวัติโดยสังเขป

นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
ช่างไฟฟ้า
(ลูกจ้างประจำ)
0-5394-4014
ประวัติโดยสังเขป

นายสัชฌุกร กันทะนัน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป


นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นายอินทร ผางแดง
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
ประวัติโดยสังเขป


นางนารินทร์ วงค์มูล
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นายชรินทร์ สมบุญโสด
พนักงานบริการทั่วไป
(พนักงานส่วนงาน)
ประวัติโดยสังเขป


นายประเสริฐ จำปาอิน
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป


นายอินสอน บุญยืด
คนสวน
(ลูกจ้างประจำ)
ประวัติโดยสังเขป