หัวหน้าศูนย์
ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์
ประวัติโดยสังเขป

รองหัวหน้าศูนย์
ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
รองหัวหน้าศูนย์
ประวัติโดยสังเขป

บุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
นักวิจัย (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ)
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944031 ต่อ 115, 053-941426
ประวัติโดยสังเขป
 
ดร.ปาริชาติ เทียนจุมพล
นักวิจัย (อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ)
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944031 ต่อ 119, 053-941426
ประวัติโดยสังเขป
 
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944031 ต่อ 0,113 , 053-941426
narak_tawan@hotmail.com
ประวัติโดยสังเขป
นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย
พนักงานปฏิบัติงาน
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
053-944031 ต่อ 115, 053-941426
ประวัติโดยสังเขป
 
ลูกจ้างประจำ (สายสนับสนุน)
นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย
พนักงานธุรการ
(ลูกจ้างประจำ)
053-944031 ต่อ 112, 053-941426
ประวัติโดยสังเขป
 
พนักงานส่วนงาน (สายวิชาการ)
นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์
นักวิจัย
(พนักงานส่วนงาน)
053-944031 ต่อ 119 , 053-941426
ประวัติโดยสังเขป
 
พนักงานส่วนงาน (สายสนับสนุน)
นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล
พนักงานธุรการ
(พนักงานส่วนงาน)
053-944031 ต่อ 119, 053-941426
ประวัติโดยสังเขป