ดร. เสริมสุข สลักเพ็ชร์ (ประธานกรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ (กรรมการ)
ที่ปรึกษาด้านวิจัย ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านวิจัย

นางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายสุภัทร เมฆิยานนท์ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

นายอดิศร ไตรสินสมบูรณ์ (กรรมการ)
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก


กรรมการและเลขานุการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ (กรรมการและเลขานุการ)
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ประวัติโดยสังเขป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม (กรรมการและเลขานุการ)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ประวัติโดยสังเขป