พิธีมุทิตาจิตผู้ครบรอบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม บุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1_26sep.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

2_26sep.jpg

นางสาวสากันย์ สุวรรณการ

หัวหน้างาน

งานนโยบายและแผน
และประกันคุณภาพการศึกษา

5_26sep.jpg

นางภารดี ลิ้มวิทยากร

พนักงานปฏิบัติงาน

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร


3_26sep.jpg

นางปราณี นันตา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

4_26sep.jpg

นายศานิต ถิรยุทธนา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

6_26sep.jpg

นายบุญเลื่อน แสนใจ

พนักงานภาคสนาม

หน่วยกายภาพ

7_26sep.jpg

นายสุพจน์ จันทรมูล

พนักงานภาคสนาม

หน่วยกายภาพ

8_26sep.jpg

นายดวงคำ อุพิริ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

9_26sep.jpg

นายบุญศรี ห้วยทราย

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์


10_26sep.jpg

นายยืนยง สีหาพันธ์

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์


11_26sep.jpg

นางสาวสุภัค ธิยานันท์

พนักงานสถานที่

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์


12_26sep.jpg

นายสุบิน นามภูมิมี

ผู้ช่วยช่างทั่วไป

ศูนย์วิจัยสาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

13_26sep.jpg

นายเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ

พนักงานเกษตรพื้นฐาน

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

14_26sep.jpg

นายมงคล เทพปะชัย

พนักงานบริการทั่วไป

ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์