หน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร(Ag-Trace)

โครงสร้างหน่วยตรวจสอบย้อนกลับผลิตผลเกษตร

 
ผู้บริหาร

รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

 
ผู้รับผิดชอบกำกับดูแล

อ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประวัติโดยสังเขป

 
หัวหน้าหน่วย
นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
หัวหน้าห้องปฏิบัติการกลาง
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
0-5394-4090 ต่อ 20
ประวัติโดยสังเขป
 
 
บุคลากรประจำหน่วยงาน

หน้าที่รับผิดชอบ: 3035 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง