เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบเกษตรของประเทศ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “Go for Smart Agriculture” การมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ ภายใต้การดำเนินงานตามพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยและบริการวิชาการ มีการพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ กระบวนการที่สำคัญประการหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ชุมชนและสังคมที่ได้ดำเนินการ คือ การจัดงานเกษตรภาคเหนือ ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบันรวม 8 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานฯเพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เกษตรให้กับเกษตรกร นักวิขาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมเกษตรและส่งเสริมงานด้านการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation ได้ที่ http://www.kasetfair.agri.cmu.ac.th/หรือ สอบถามข้อมูล ได้ที่

– ฝ่ายเลขานุการ โทร. 053-944008 โทรสาร 053-944666
– ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร/ประชาสัมพันธ์ โทร. 053-944088


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 2019-11-01 09:52:46
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงาน : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 220 ครั้ง