ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวประชุมหารือความร่วมมือกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme)

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้จัดการประชุมหารือร่วมกับโครงการอาหารโลก (World Food Programme) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อหารือความร่วมมือด้านการนำเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตผลทางการเกษตรให้แก่เกษตรรายย่อยในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยลดปัญหาความอดอยากของประชากร ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 31 ต.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 213 ครั้ง