การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety” Department of Rural Economics and Technology, Faculty of Agriculture, National Univesity of Lao

วันที่ 2-4 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับบุคลากรจาก Department of Rural Economics and Technology, Faculty of Agriculture, National Univesity of Lao

เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาววลัยพร มูลพุ่มสาย | หน่วยงานที่จัด : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เปิดอ่าน : 239 ครั้ง