การสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

รศ. ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “แผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ Smart Agriculture ให้บรรลุผล” ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ บ้านสวน เฮือนศิลป์ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยในการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่สามารถสนับสนุนวิสัยทัศน์ Smart Agriculture ให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการหากรอบทิศทาง พันธกิจและแนวทางในการพัฒนาคณะเกษตรศาสตร์ไปในทิศทางที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ และเพื่อระดมความคิดในการพัฒนาสถานีวิจัยให้สอดรับกับพันธกิจหลักของคณะฯเอกสารประกอบ :

Photo : 45 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 173 ครั้ง