การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ยากอย่างที่คิด"

รศ. ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ขอตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ไม่ยากอย่างที่คิด" ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของคณะฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำกับดูแลระดับนโยบายในการสนับสนุนงานวิชาการรับใช้สังคม เพื่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม (รศ. ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ) และ ผศ.ประพัณฐ์ หลวงสุข จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : สัมมนาวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวชิดชนก สิทธิกัน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 239 ครั้ง