บุคลากรคณะเกษตรฯศึกษาดูงาน

           คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจัวหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานองค์กรภาคเอกชน ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานที่ดีมาก รวมถึงองค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานด้านวิจัยทางการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

           ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562  เวลา คณะศึกษาดูงานคณะเกษตรฯศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีเอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 6 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 260 ครั้ง