บุคลากรคณะเกษตรฯศึกษาดูงาน โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และโครงการพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน

             คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการศึกษาดูงานบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจัวหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานองค์กรภาคเอกชน ที่มีมาตรฐานการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานที่ดีมาก รวมถึงองค์กรภาครัฐที่ดำเนินงานด้านวิจัยทางการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

           ในวันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562  เวลา 08.00-11.30 น. คณะศึกษาดูงานคณะเกษตรฯศึกษาดูงานโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพพระรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้น เวลา 14.00-17.00 น. เดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่อ ณ โครงการพระราชดำริ อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี

เอกสารประกอบ :

Photo : 54 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 5 มิ.ย. 2562
เผยแพร่โดย : นางสาวณัฐกุล ขวัญอ่อน | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 250 ครั้ง