โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน)” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) ให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของทุกหน่วยงาน และเพื่อให้การจัดทำข้อมูลคำขอ และเอกสารประกอบคำของบประมาณได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยเชิญ นางสาววิไลพร  ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ นางสาวพัชราพร  บุญจันต๊ะ และ นางสาววิราวรรณ  ใจเงิน ให้เกียรติเป็นเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2562
เผยแพร่โดย : นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย | หน่วยงานที่จัด : งานบริหารทั่วไป
เปิดอ่าน : 278 ครั้ง