Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jan
  22

  ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/166/1
 • Jan
  24

  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  26

  กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  11.00 - 15.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  27

  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

  06.00 - 15.00 น.
 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563 15 ม.ค. 2563 | : 31
ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2563 (FY2020) 9 ม.ค. 2563 | : 26
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26 ธ.ค. 2562 | : 105
สวก. เปิดรับสมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563 26 ธ.ค. 2562 | : 109
ทุนอุดหนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Fellowship) ประจำปีงบประมาณ 2563 12 ธ.ค. 2562 | : 116
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2563 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ธ.ค. 2562 | : 305
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2562 20 พ.ย. 2562 | : 153
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-20 ของโลก 13 พ.ย. 2562 | : 144
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนวิจัยส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการชุมชนไม้มีค่า 22 ต.ค. 2562 | : 197
เชิญคณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Use of stable isotopes to explain ecological processes in forest ecosystems, in a climate change scenario" และการบรรยายทุนการศึกษา Double Degree Program โดย Prof. Dr. Larry Lopez, Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น 18 ต.ค. 2562 | : 151
ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 9 ต.ค. 2562 | : 141
แนวปฏิบัติการขอสนับสนุนค่ารับรองศาสตราจารย์อาคันตุกะ/นักวิจัยชาวต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 2562 | : 125
ประกาศทุนการศึกษา 2019 Thai University Students to Exchange to Taiwanese Universities Scholarship (หมดเขตรับสมัครวันที่ 10 พ.ย. 2562) 23 ก.ย. 2562 | : 299
คู่มือประชาสัมพันธ์ด้านการศึกษาไต้หวัน (Study in Taiwan Manual) และทุนการศึกษา 9 ก.ย. 2562 | : 207
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอโครงการ "วิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program)" 6 ก.ย. 2562 | : 160
ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 4 ก.ย. 2562 | : 237
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด