Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  20

  การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้”

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/131/1
 • Jun
  26

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/132/1
 • Jun
  27

  การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/135/1
 • Jun
  27

  การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/136/1
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของ Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 มิ.ย. 2562 | : 26
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 69
มูลนิธิโครงการหลวง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 10 มิ.ย. 2562 | : 113
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ CMU-HZAU Summer Exchange 2019 ถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2562 1 มิ.ย. 2562 | : 157
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 พ.ค. 2562 | : 40
ทุนโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2563-2564 13 พ.ค. 2562 | : 82
สวทช. เปิดรับสมัครโครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 7 พ.ค. 2562 | : 53
ทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 พ.ค. 2562 | : 238
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 1 พ.ค. 2562 | : 251
ทุน Fellowship for Research in japan ประจำปี 2562 (FY2019) 24 เม.ย. 2562 | : 86
Announcement of Student Exchange Support Program (JASSO) 2019 at Yamagata University, Japan (หมดเขตส่งเอกสารการสมัครมายังคณะ วันที่ 8 พ.ค. 2562) 23 เม.ย. 2562 | : 374
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 19 เม.ย. 2562 | : 66
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 19 เม.ย. 2562 | : 72
การส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจาก The Murata Science Foundation ประจำปี 2019 4 เม.ย. 2562 | : 86
ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2562 (2019 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) 4 เม.ย. 2562 | : 78
วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย และข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า 2 เม.ย. 2562 | : 71
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด