Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

การให้การสนับสนุนทุนส่งเสริมการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 12 ธ.ค. 2561 | : 10
สกว. ประกาศรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 6 ธ.ค. 2561 | : 16
ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 6 ธ.ค. 2561 | : 13
ทุนส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 6 ธ.ค. 2561 | : 18
การเปิดรับข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) 30 พ.ย. 2561 | : 15
ขอเชิญยื่นข้อเสนอที่ปรึกษาโครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจของท้าวยายม่อม 30 พ.ย. 2561 | : 13
การเปิดรับข้อเสนอโครงการของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยบัญชี 2562 30 พ.ย. 2561 | : 14
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปีงบประมาณ 2561 23 พ.ย. 2561 | : 86
การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ครั้งที่ 1 23 พ.ย. 2561 | : 17
ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย Food Valley ประจำปีงบประมาณ 2562 26 ต.ค. 2561 | : 33
แจ้งขอระงับการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 18 ต.ค. 2561 | : 70
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 28 ก.ย. 2561 | : 73
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ iCOMOS 2019 28 ก.ย. 2561 | : 123
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ประจำปี 2562 24 ก.ย. 2561 | : 174
การประชุมวิชาการ 7th Global Summit on Medicinal and Aromatic Plants 17 ก.ย. 2561 | : 63
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม International Rice Congress 2018 - Transformative Science for Food and Nutrition Security 13 ก.ย. 2561 | : 116
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด