Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events from Education service and student development

 • Aug
  16

  กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

  09.30 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/files/Document/1679_0.jpg
 • Aug
  23

  พิมพ์สัญญา+เตรียมเอกสารเงินกู้กยศ.

  08.30 - 16.00 น.
 • Aug
  26

  อบรมคุณธรรมและจริยธรรม นศ.ป.ตรี (รุ่นที่ 1)

  08.00 - 16.00 น.
 • Aug
  29

  ปฐมนิเทศ+เปิดบัญชีเงินกู้ยืมกยศ.

  08.30 - 14.00 น.
กำหนดการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 16 ส.ค. 2561 | : 55
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 896
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนรางวัลเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 24
กำหนดการปลูกข้าว ปีการศึกษา 2561 9 ส.ค. 2561 | : 66
ประชาสัมพันธุ์ทุนอุดหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 6 ส.ค. 2561 | : 3
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 2 ส.ค. 2561 | : 96
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2561 1 ส.ค. 2561 | : 761
การสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Proficiency Test for Chiang Mai University Students. 24 ก.ค. 2561 | : 50
สิทธิการรับบริการด้านสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 ก.ค. 2561 | : 12
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการประกันสุขภาพของนักศึกษาต่างชาติ (Chiangmai University Notification Criteria and Guidelines for Foreign Student's Health Insurance) 23 ก.ค. 2561 | : 13
ประกาศรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610...) รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ค. 2561 | : 630
กำหนดการศึกษาดูงานวิจัยฯและแผนผังการจัดนิทรรศการ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 6 ก.ค. 2561 | : 34
แผ่นพับประชาสัมพันธ์แนะนำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 ก.ค. 2561 | : 43
การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 2561 | : 44
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 รอบที่ 2 15 มิ.ย. 2561 | : 44
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 13 มิ.ย. 2561 | : 221
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด