Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา     ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60

ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

        2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 20 70 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 10 30 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562 
  •  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  •  
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
  •  

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม
แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3 / 2561 11 มิ.ย. 2562 | : 47
ประกาศคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 30 พ.ค. 2562 | : 36
ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 27 พ.ค. 2562 | : 780
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาใน มชท.30 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 27 พ.ค. 2562 | : 66
ตารางสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/61 19 เม.ย. 2562 | : 576
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 18 เม.ย. 2562 | : 342
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 12 เม.ย. 2562 | : 115
รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2019 4 เม.ย. 2562 | : 939
ประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับที่ 2) 1 เม.ย. 2562 | : 95
ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการจัดการสอบ การฝึกงานและกิจกรรมต่างๆ ในห้วงของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ 25 มี.ค. 2562 | : 92
โครงการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กระบวนวิชา 400190 (ฝึกงาน 1) ระหว่างวันที่ 15-26 พฤษภาคม 2562 18 มี.ค. 2562 | : 2291
กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ประจำปีการศึกษา 2562 15 มี.ค. 2562 | : 87
ทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 7 มี.ค. 2562 | : 259
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิด-ปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 5 มี.ค. 2562 | : 126
กำหนดการรับนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 23 ก.พ. 2562 | : 3038
รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22 ก.พ. 2562 | : 553
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด