Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมงานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  27

  โครงการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการบ่มเพาะคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 5)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/72/1
 • Jun
  29

  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/71/1
 • Jul
  09

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3/2561

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/70/1
 • Jul
  15

  CMU-HZAU Summer Exchange Program 2018

  09.00 - 16.30 น.

  http://iru.agri.cmu.ac.th/
การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 15 มิ.ย. 2561 | : 22
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2561 รอบที่ 2 15 มิ.ย. 2561 | : 17
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 13 มิ.ย. 2561 | : 151
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจัดทำตารางสอบไล่ระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 12 มิ.ย. 2561 | : 30
ขั้นตอนการติดตั้ง CMU VPN และส่งเกรดออนไลน์ 17 พ.ค. 2561 | : 21
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านกรอกมคอ.3-6 ในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560 10 พ.ค. 2561 | : 80
ขอเชิญอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็น Global Citizen และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 2 พ.ค. 2561 | : 33
ขอให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช.ทุกชั้นปี ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 1 พ.ค. 2561 | : 146
ขอให้นักศึกษาเข้าระบบประเมินความพึงพอใจและความเห็นที่มีต่อหลักสูตร สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 57) ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษารหัส (57081......) 30 เม.ย. 2561 | : 469
ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาจัดทำ มคอ.3 - 6 ประจำปีการศึกษา 2560 30 เม.ย. 2561 | : 22
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 27 เม.ย. 2561 | : 367
ขอความร่วมมือผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกับการเลื่อนเปิดเทอมเป็นกลางเดือนมิถุนายนแทนการเปิดเทอมในปัจจุบัน 24 เม.ย. 2561 | : 92
เรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเขียนผลการดำเนินการของหลักสูตร หรือ มคอ.7 (ระดับบัณฑิตศึกษา) 19 เม.ย. 2561 | : 44
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ 2/2560  13 เม.ย. 2561 | : 383
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร SMART AGGIE CAMP 2018  11 เม.ย. 2561 | : 191
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส ๖๐๐๘...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 3 เม.ย. 2561 | : 27
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด