Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 คลิ๊กที่นี่ เพื่อสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา      
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210  
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60  
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1  
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5  
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://a.cupt.net 20 70  
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://a.cupt.net 10 30

รอบที่ 5 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

1.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1)

2. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2)
3.

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 2) การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
7. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1) การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)
8. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 1 เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
9. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่อง การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือจากโรงเรียนมัธยมในเขตพัฒนาภาคเหนือ
10. เอกสารแนบท้ายประกาศ TCAS รอบที่ 2 เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้มีความสามารถด้านกีฬา ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม
คณะดูงานจากมหาวิทยาลัย Guangxi University ประเทศจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 7 ธ.ค. 2561 | : 11
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 ร่วมโครงการสร้างสรรค์ Creative Projects และ โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโจทย์ปัญหาพิเศษ 21 พ.ย. 2561 | : 45
ขอประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ถอน และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ENGL 102 (001102) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 21 พ.ย. 2561 | : 28
คำสั่งตารางสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษาที่ 1/61 15 พ.ย. 2561 | : 285
คำสั่งตารางสอบไล่ กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/61 15 พ.ย. 2561 | : 35
แจ้งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 610) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 12 พ.ย. 2561 | : 40
งานตลาดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่23 และ CMU open House ครั้งที่ 5 6 พ.ย. 2561 | : 77
ประกาศรายชื่อศึกษาทุกชั้นปี ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 พ.ย. 2561 | : 41
ประกาศ มช. เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 19 ต.ค. 2561 | : 108
แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 18 ต.ค. 2561 | : 77
เข้าร่วมโครงการรับสมัครแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับ 1 ภาคเรียนการศึกษา 10 ต.ค. 2561 | : 104
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 5 ต.ค. 2561 | : 136
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 89
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 70
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ Smart Aggie Camp 2018 “เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” 25 ก.ย. 2561 | : 263
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ย. 2561 | : 1562
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด