Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 620810xxx 

สามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้
http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/index2

ดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา     ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60

ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

        2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 20 70 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 10 30 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562 
  •  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  •  
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
  •  

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 24 ก.พ. 2563 | : 9
ขั้นตอน และ "วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์กราดยิง" 19 ก.พ. 2563 | : 40
ประกาศรับสมัครทุนเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 17 ก.พ. 2563 | : 25
กำหนดการและข้อปฏิบัติของการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 14 ก.พ. 2563 | : 1351
ประกาศ มช. เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาชั้เนปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 7 ก.พ. 2563 | : 26
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2 / 2562 3 ก.พ. 2563 | : 547
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 3 ก.พ. 2563 | : 100
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 17 ม.ค. 2563 | : 169
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208 ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 15 ม.ค. 2563 | : 56
สำรวจกระบวนวิชาเพื่อจัดทำตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 6 ม.ค. 2563 | : 100
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208 ลงไป) ที่ได้รับรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ทุนบริจาค) ประจำปีการศึกษา 2562 6 ม.ค. 2563 | : 70
แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 2 ม.ค. 2563 | : 146
สำเนาหนังสือ เรื่อง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาฯ 13 ธ.ค. 2562 | : 43
การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) 12 ธ.ค. 2562 | : 104
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208...ลงไป) ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ทุนบริจาค) ประจำปีการศึกษา 2562 6 ธ.ค. 2562 | : 207
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 6 ธ.ค. 2562 | : 140
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด