Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events from Education service and student development

ประกาศ มช. เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 19 ต.ค. 2561 | : 17
แบบสำรวจสอบไล่ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 / 2561 18 ต.ค. 2561 | : 8
เข้าร่วมโครงการรับสมัครแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับ 1 ภาคเรียนการศึกษา 10 ต.ค. 2561 | : 52
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นเอกสารผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 5 ต.ค. 2561 | : 83
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 53
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 26 ก.ย. 2561 | : 31
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ค่ายวิทยาศาสตร์ Smart Aggie Camp 2018 “เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี” 25 ก.ย. 2561 | : 175
ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6108 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2561 20 ก.ย. 2561 | : 1477
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 11 ก.ย. 2561 | : 90
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6008ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 10 ก.ย. 2561 | : 768
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 6108...) ที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 6 ก.ย. 2561 | : 44
ตารางปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติเงื่อนไขการรับเข้าปริญญาตรีTCAS62 30 ส.ค. 2561 | : 910
รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี 27 ส.ค. 2561 | : 68
รับสมัครนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานนักศึกษาปริญญาตรี 24 ส.ค. 2561 | : 206
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 23 ส.ค. 2561 | : 812
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 21 ส.ค. 2561 | : 538
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด