Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. ให้บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำทุกคน

2.【 เปิดลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 】
ลงทะเบียนได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
>> โดยบัณฑิตที่เลือกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้พิมพ์เอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2562  (เลือกรายงานตัวบัณฑิตวันใดวันหนึ่ง)


3. **ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/?page=all


อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินกิจกรรมและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 620810xxx 

สามารถดูเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้
http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/index2

ดาวน์โหลด ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (PDF)


อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (TCAS) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562

การรับสมัคร

การรับเข้านักศึกษาระบบใหม่ ปีการศึกษา 2562 (TCAS) จำนวนรับ การรับสมัคร
ศศ. 8 สาขา  
รอบที่ 1 Portfolio (ไม่มีการสอบข้อเขียน) สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
1. การรับด้วย Portfolio 10 36 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
2. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติฯ - 3
รอบที่ 2 โควตาและโครงการพิเศษ สมัครผ่าน website http://www.reg.cmu.ac.th
2.1 โควตา     ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2
        2.1.1 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ 60 210
2.2 โครงการพิเศษ
        2.2.1 โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 15 60

ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

        2.2.2 โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ 5 10
        2.2.3 การรับนักเรียนพิการ 1 1
        2.2.4 โครงการเปิดโอกาสให้กับผู้มีความสามารถด้านกีฬา - 5
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 20 70 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3
รอบที่ 4 Admissions สมัครผ่าน website http://mytcas.com/TCAS62 10 30 ปิดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 4

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

- 3  

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

  •  
ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 1-5) ปีการศึกษา 2562 
  •  
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  •  
แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ปีการศึกษา 2562 
  •  

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 3) 

  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 4) 
  •  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS รอบที่ 5) 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/ 

 


อ่านเพิ่มเติม

แนวปฏิบัติ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่ กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 5 พ.ย. 2562 | : 49
อนุมัติงดการเรียน การสอน การสอบ และไม่นับเวลาเรียน 4 พ.ย. 2562 | : 249
ตารางปฏิทินการรับสมัครและคุณสมบัติเงื่อนไขการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 63 31 ต.ค. 2562 | : 771
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 25 ต.ค. 2562 | : 592
แบบสำรวจกระบวนวิชาเพื่อจัดทำตารางสอบไล่ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 21 ต.ค. 2562 | : 110
ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Camp 2019 16 ต.ค. 2562 | : 204
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208 ลงไป) เพื่อรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ทุนบริจาค) ประจำปีการศึกษา 2562 10 ต.ค. 2562 | : 615
คำสั่งตารางสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 17 ก.ย. 2562 | : 1061
ประกาศรายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6208 ลงไป) ที่ได้รับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 5 ก.ย. 2562 | : 309
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 5 ก.ย. 2562 | : 167
ประกาศรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 30 ส.ค. 2562 | : 154
รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ผ่านการทำโครงการสร้างสรรค์ : Creative Projects (วิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 400101) 29 ส.ค. 2562 | : 220
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62 ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2562 28 ส.ค. 2562 | : 267
CMU Open house 2562 26 ส.ค. 2562 | : 160
แบบสำรวจกระบวนวิชาเพื่อจัดทำตารางสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 23 ส.ค. 2562 | : 188
การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล 20 ส.ค. 2562 | : 83
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด