Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Mar
  20

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/121/1
 • Mar
  27

  การสัมมนาปัญหาพิเศษและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15

  09.00 - 12.00 น.
 • May
  08

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/119/1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ E080071 และ E080105 19 มี.ค. 2562 | : 6
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080069 18 มี.ค. 2562 | : 19
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 18 มี.ค. 2562 | : 24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080026 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 15 มี.ค. 2562 | : 58
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ E080060 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 10 เมษายน 2562) 14 มี.ค. 2562 | : 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080088 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 13 มี.ค. 2562 | : 48
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080056 13 มี.ค. 2562 | : 23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080026 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 4 มี.ค. 2562 | : 1034
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบทดสอบการสอน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร E080056 และ E080069 4 มี.ค. 2562 | : 46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 4 มี.ค. 2562 | : 36
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080103 1 มี.ค. 2562 | : 38
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080107 และ E080119 (สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 30 เมษายน 2562) 28 ก.พ. 2562 | : 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080088 26 ก.พ. 2562 | : 68
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080104 (สิ้นสุดการรับสม้คร 31 พฤษภาคม 2562) 13 ก.พ. 2562 | : 48
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ (หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)) 6 ก.พ. 2562 | : 69
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080105 (สิ้นสุดการประกาศรับสมัคร 22 มีนาคม 2562) 30 ม.ค. 2562 | : 429
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด