Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ขยายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง่นักวิทยาศาสตร์เกษตร (2 อัตรา) 14 พ.ย. 2562 | : 72
ขยายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (2 อัตรา) 14 พ.ย. 2562 | : 44
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (2 อัตรา) 1 พ.ย. 2562 | : 121
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง่นักวิทยาศาสตร์เกษตร (2 อัตรา) 1 พ.ย. 2562 | : 143
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 25 ต.ค. 2562 | : 74
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080118 7 ต.ค. 2562 | : 111
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080105 30 ก.ย. 2562 | : 98
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 26 ก.ย. 2562 | : 95
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080118 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศ่าสตร์ 25 ก.ย. 2562 | : 118
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์เบื้องต้น) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080118 สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 20 ก.ย. 2562 | : 87
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080118 10 ก.ย. 2562 | : 248
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080122 19 ส.ค. 2562 | : 175
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080105 9 ส.ค. 2562 | : 154
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแหน่งเลขที่ E080122 2 ส.ค. 2562 | : 231
ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผานการรสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080122 31 ก.ค. 2562 | : 279
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงานด้านพัสดุ) สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 30 ก.ค. 2562 | : 164
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด