Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานภาคสนาม ตำแหน่งคนงาน (จ้างเหมาแรงงาน) จำนวน 2 อัตรา 15 ก.ย. 2563 | : 56
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 11 ก.ย. 2563 | : 82
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดหน่วยกายภาพ งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 1 ก.ย. 2563 | : 237
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 31 ส.ค. 2563 | : 85
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำแหน่งเลขที่ E080097 25 ส.ค. 2563 | : 177
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080127 20 ส.ค. 2563 | : 221
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำแหน่งเลขที่ E080097 18 ส.ค. 2563 | : 209
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080128 13 ส.ค. 2563 | : 254
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพืชศาตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080127 7 ส.ค. 2563 | : 352
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 6 ส.ค. 2563 | : 151
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 3 ส.ค. 2563 | : 168
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ตำแหน่งเลขที่ E080097 3 ส.ค. 2563 | : 450
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 และ E080085 29 ก.ค. 2563 | : 222
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 29 ก.ค. 2563 | : 333
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080128 29 ก.ค. 2563 | : 260
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080068 และ E080085 24 ก.ค. 2563 | : 160
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด