Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jan
  22

  ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/166/1
 • Jan
  24

  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  26

  กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  11.00 - 15.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  27

  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

  06.00 - 15.00 น.
 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา (ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน , ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ , ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์) 7 ม.ค. 2563 | : 138
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 26 ธ.ค. 2562 | : 125
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 26 ธ.ค. 2562 | : 88
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่่งเลขที่ E080124 , ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080125 , ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080004) 24 ธ.ค. 2562 | : 298
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080123 สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 24 ธ.ค. 2562 | : 161
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 19 ธ.ค. 2562 | : 501
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080123 สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 17 ธ.ค. 2562 | : 348
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080125 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 17 ธ.ค. 2562 | : 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080004 สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562 | : 358
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E080124 สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 16 ธ.ค. 2562 | : 304
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ E080125 (สิ้ันสุดการรับสมัคร 16 ธันวาคม 2562) 9 ธ.ค. 2562 | : 221
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร (ตำแหน่งที่ 1) 9 ธ.ค. 2562 | : 259
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตำแหน่งเลขที่ E080123 6 ธ.ค. 2562 | : 399
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่ง่นักวิทยาศาสตร์เกษตร (สิ้นสุด 18 ธันวาคม 2562) 2 ธ.ค. 2562 | : 195
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (สิ้นสุด 16 ธันวาคม 2562) 2 ธ.ค. 2562 | : 268
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิ่ทยาศาสตร์เกษตร (ตำแหน่งที่ 1) 2 ธ.ค. 2562 | : 149
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด