Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ตำแหน่งเลขที่ E080044 สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ 14 ธ.ค. 2561 | : 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 13 ธ.ค. 2561 | : 33
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ E080060 7 ธ.ค. 2561 | : 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 6 ธ.ค. 2561 | : 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเปินพนักงานมหาวิทยาลัยชั่่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 ธ.ค. 2561 | : 84
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E080069 30 พ.ย. 2561 | : 61
ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 30 พ.ย. 2561 | : 39
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E080120 29 พ.ย. 2561 | : 95
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ตำแหน่งเลขที่ E080044 29 พ.ย. 2561 | : 227
กำหนดการกรอก JA และ TOR 28 พ.ย. 2561 | : 149
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 27 พ.ย. 2561 | : 236
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080120 23 พ.ย. 2561 | : 87
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 23 พ.ย. 2561 | : 38
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 22 พ.ย. 2561 | : 40
ขอขยายระยะเวลาดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 19 พ.ย. 2561 | : 79
ขอขยายระยะเวลาดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E080071 สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 16 พ.ย. 2561 | : 46
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด