Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม ณ ห้อง 401-402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/185/1
 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/186/1
 • Jun
  09

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/187/1
 • Jun
  30

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ปีการศึกษา 2563

  09.00 - 10.30 น.

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ รหัส 630810xxx ปีการศึกษา 2563 โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Facebook Live

ประกาศผลการสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป 20 พ.ค. 2563 | : 95
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080001 14 พ.ค. 2563 | : 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 12 พ.ค. 2563 | : 101
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080001 5 พ.ค. 2563 | : 73
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 27 เม.ย. 2563 | : 440
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ EP080001 15 เม.ย. 2563 | : 105
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080062 14 เม.ย. 2563 | : 106
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ตำแหน่งเลขที่ E080062 8 เม.ย. 2563 | : 94
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 27 มี.ค. 2563 | : 123
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 23 มี.ค. 2563 | : 130
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน 19 มี.ค. 2563 | : 122
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 16 มี.ค. 2563 | : 128
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เกษตร สังกัดศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080023 16 มี.ค. 2563 | : 133
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาริ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 13 มี.ค. 2563 | : 100
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ตำแหน่งเลขที่ EP080003 11 มี.ค. 2563 | : 123
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์เบื้องต้นแลนำเสนอผลงาน) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาริ ตำแหน่งเลขที่ EP080002 10 มี.ค. 2563 | : 120
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด