Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

Upcomming Events From Main Faculty

ขยายระยะเวลารับสม้ัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 22 ต.ค. 2561 | : 7
ขยายระยะเวลารับสม้ัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 22 ต.ค. 2561 | : 7
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และส้ตว์น้ำ ตำแหน่งเลขที่ E080071 22 ต.ค. 2561 | : 0
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080104 5 ต.ค. 2561 | : 41
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080085 3 ต.ค. 2561 | : 33
ประกาศรับสม้ครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080056 และ E080069 2 ต.ค. 2561 | : 28
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080114 24 ก.ย. 2561 | : 141
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080114 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 17 ก.ย. 2561 | : 114
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 17 ก.ย. 2561 | : 105
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ 17 ก.ย. 2561 | : 125
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา 10 ก.ย. 2561 | : 295
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E080114 สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 4 ก.ย. 2561 | : 119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 7 อัตรา 22 ส.ค. 2561 | : 485
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E080114 20 ส.ค. 2561 | : 271
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th Solanaceae Conference 2018 14 ส.ค. 2561 | : 150
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา 8 ส.ค. 2561 | : 518
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด