Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วม ณ ห้อง 401-402 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/185/1
 • Jun
  08

  โครงการวันสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 (สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโดยใช้โปรแกรม ZOOM)

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/186/1
 • Jun
  09

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2563 (วาระพิเศษ)

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/187/1
 • Jun
  30

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 63 ปีการศึกษา 2563

  09.00 - 10.30 น.

  การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ รหัส 630810xxx ปีการศึกษา 2563 โดยใช้โปรแกรม Zoom และ Facebook Live

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 14 ม.ค. 2563 | : 72
เชิญร่วมกิจกรรม " ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่ " 2 ธ.ค. 2562 | : 110
ขายกระสอบอาหารไก่ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561 | : 552
ลูกไก่ไทยสามสาย โตเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ดี 25 เม.ย. 2561 | : 466
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21  2 เม.ย. 2561 | : 501
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14 มี.ค. 2561 | : 455
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 13 ก.พ. 2561 | : 925
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด