Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jan
  22

  ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/166/1
 • Jan
  24

  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  26

  กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  11.00 - 15.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  27

  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

  06.00 - 15.00 น.
 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณทิต 14 ม.ค. 2563 | : 2
เชิญร่วมกิจกรรม " ฮับขวัญน้องหล้า มัดมือน้องใหม่ " 2 ธ.ค. 2562 | : 24
ขายกระสอบอาหารไก่ ขนาดบรรจุ 30 กิโลกรัม 2 พ.ค. 2561 | : 426
ลูกไก่ไทยสามสาย โตเร็ว เลี้ยงง่าย สามารถสร้างรายได้ดี 25 เม.ย. 2561 | : 359
รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21  2 เม.ย. 2561 | : 402
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สินค้าผลิตภัณฑ์ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ 14 มี.ค. 2561 | : 372
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ NASCoT 2018 ครั้งที่ 7 13 ก.พ. 2561 | : 807
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด