Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 7 พ.ย. 2562 | : 27
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 22 ต.ค. 2562 | : 20
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 22 ต.ค. 2562 | : 21
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 22 ต.ค. 2562 | : 16
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 10 ต.ค. 2562 | : 23
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 8 ต.ค. 2562 | : 43
อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 20 ส.ค. 2562 | : 71
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 14 ส.ค. 2562 | : 85
ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 2562 | : 108
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 2562 | : 119
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 20 มิ.ย. 2562 | : 164
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 18 มิ.ย. 2562 | : 136
กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 146
กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 117
รับสมัครนักศึกษาไปดูงานต่างประเทศ 31 พ.ค. 2562 | : 128
ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ 5 เม.ย. 2562 | : 204
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty