Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 16 ม.ค. 2563 | : 13
บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  10 ม.ค. 2563 | : 119
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 ม.ค. 2563 | : 40
กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 19 ธ.ค. 2562 | : 25
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 7 พ.ย. 2562 | : 217
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 22 ต.ค. 2562 | : 56
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 22 ต.ค. 2562 | : 54
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 22 ต.ค. 2562 | : 61
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 10 ต.ค. 2562 | : 59
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 8 ต.ค. 2562 | : 90
อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 20 ส.ค. 2562 | : 101
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 14 ส.ค. 2562 | : 124
ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 2562 | : 148
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 2562 | : 160
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 20 มิ.ย. 2562 | : 234
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 18 มิ.ย. 2562 | : 181
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jan
  22

  ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

  13.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/166/1
 • Jan
  24

  กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  08.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  26

  กำหนดการงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

  11.00 - 15.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/smart_academic/webs/indexgraduate
 • Jan
  27

  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

  06.00 - 15.00 น.
 • Feb
  26

  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา ภาคการศึกษาที่ 2/2562

  09.00 - 12.00 น.

  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในกระบวนวิชาสัมมนา

  https://forms.gle/H3f561FsxWAc8FkV7