Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 48
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 27
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 43
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 39
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 45
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 64
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 58
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 61
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 41
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 70
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 140
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 51
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 13 มิ.ย. 2561 | : 66
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 สาขาธุรกิจเกษตร 5 มิ.ย. 2561 | : 85
แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 1 มิ.ย. 2561 | : 60
ประชุมวิชาการนานาชาติ 22 พ.ค. 2561 | : 73
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty