Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dep.t Channel Economy and Development

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัล 18 ก.พ. 2562 | : 39
ขอแสดงความยินดีกับศุภกร ภู่นพมาศ 18 ก.พ. 2562 | : 26
ขอแสดงความยินดีกับณัชนิชา ประสาทเขตวิทย์ 18 ก.พ. 2562 | : 24
ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย 18 ก.พ. 2562 | : 26
ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 7 ก.พ. 2562 | : 22
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 25 ม.ค. 2562 | : 41
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 9 ม.ค. 2562 | : 49
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 88
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 27 พ.ย. 2561 | : 68
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 พ.ย. 2561 | : 70
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 120
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 120
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 110
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 137
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 134
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 142
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Mar
  20

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/121/1
 • Mar
  27

  การสัมมนาปัญหาพิเศษและพิธีปิดหลักสูตรพิเศษระยะสั้น ครั้งที่ 15

  09.00 - 12.00 น.
 • May
  08

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน)

  08.30 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/119/1