Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) 13 มี.ค. 2563 | : 12
กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 16 ม.ค. 2563 | : 55
บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  10 ม.ค. 2563 | : 174
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 ม.ค. 2563 | : 91
กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 19 ธ.ค. 2562 | : 78
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 7 พ.ย. 2562 | : 302
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 22 ต.ค. 2562 | : 102
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 22 ต.ค. 2562 | : 95
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 22 ต.ค. 2562 | : 124
รายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรอง (TCI) 10 ต.ค. 2562 | : 107
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 54 8 ต.ค. 2562 | : 165
อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์นานาชาติ 20 ส.ค. 2562 | : 154
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องวันไหว้ครู 2562 14 ส.ค. 2562 | : 170
ขั้นตอนการใช้งาน CMU IT ACCOUNT สำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ 5 ส.ค. 2562 | : 193
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 2562 | : 217
ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18 20 มิ.ย. 2562 | : 314
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

  • Apr
    08

    การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Leadership in Disruption” สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างานและหัวหน้าหน่วยคณะเกษตรศาสตร์

    09.00 - 13.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/178/1