Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป(ก.พ.) 2563 18 มิ.ย. 2563 | : 20
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(รอบที่ 2) 25 พ.ค. 2563 | : 56
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 14 พ.ค. 2563 | : 110
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 13 พ.ค. 2563 | : 148
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบพิเศษ) 13 พ.ค. 2563 | : 138
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (รอบที่ 2) 5 พ.ค. 2563 | : 68
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร (รอบที่ 2) 5 พ.ค. 2563 | : 60
รายงานการศึกษาชุมชนการเกษตร (EBOOK) 13 มี.ค. 2563 | : 146
กำหนดการโครงการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน 16 ม.ค. 2563 | : 117
บรรยาย "การเชื่อมงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย "  10 ม.ค. 2563 | : 231
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 6 ม.ค. 2563 | : 188
กรมส่งเสริมฯ รับสมัครงานหลายอัตรา 19 ธ.ค. 2562 | : 151
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 7 พ.ย. 2562 | : 403
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการการตลาด 22 ต.ค. 2562 | : 175
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ นโยบายและการวางแผน 22 ต.ค. 2562 | : 164
เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ 22 ต.ค. 2562 | : 209
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty