Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 32
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 27 พ.ย. 2561 | : 20
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 พ.ย. 2561 | : 17
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 44 29 ต.ค. 2561 | : 72
แสดงความยินดีกับนางสาวเรณุกา แปงเมือง 21 ส.ค. 2561 | : 70
เชิญร่วมพิธีไหว้ครู 15 ส.ค. 2561 | : 70
Big cleaning day 2018 15 ส.ค. 2561 | : 80
โครงการ Refresher ประจำปี 2561 11 ส.ค. 2561 | : 88
แสดงความยินดีกับนายกิตติพันธ์ ติคำ 23 ก.ค. 2561 | : 101
คู่มือการกรอก Tor-JA 28 มิ.ย. 2561 | : 82
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 28 มิ.ย. 2561 | : 86
การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 มิ.ย. 2561 | : 63
โครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจเกษตร  22 มิ.ย. 2561 | : 90
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร มช. 19 มิ.ย. 2561 | : 197
International Confernce 19 มิ.ย. 2561 | : 89
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2) 13 มิ.ย. 2561 | : 96
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty