Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

Dept. of Agricultural Economy and Development

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ (วทท 45) 18 มิ.ย. 2562 | : 3
กรมพัฒนาชุมชนเปิดสอบบรรจุ 78 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 15
กรมการท่องเที่ยวเปิดรับสมัคร 2 อัตรา 14 มิ.ย. 2562 | : 13
รับสมัครนักศึกษาไปดูงานต่างประเทศ 31 พ.ค. 2562 | : 27
ทุนอุดหนุนสำหรับนักศึกษาสาขาส่งเสริมฯ 5 เม.ย. 2562 | : 52
รับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา 25 มี.ค. 2562 | : 49
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ได้รับรางวัล 18 ก.พ. 2562 | : 93
ขอแสดงความยินดีกับศุภกร ภู่นพมาศ 18 ก.พ. 2562 | : 79
ขอแสดงความยินดีกับณัชนิชา ประสาทเขตวิทย์ 18 ก.พ. 2562 | : 68
ขอแสดงความยินดีกับปิยะวรรณ ฝักฝ่าย 18 ก.พ. 2562 | : 65
ทุนสำหรับผู้สนใจศึกษาในระดับบัณฑิต 7 ก.พ. 2562 | : 71
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 25 ม.ค. 2562 | : 95
ขอเชิญร่วมงานแสดงความยินดีบัณฑิต 61 9 ม.ค. 2562 | : 93
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2562 4 ธ.ค. 2561 | : 134
รางวัลนำเสนอภาคบรรยายดีเด่น 27 พ.ย. 2561 | : 109
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 21 พ.ย. 2561 | : 112
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty

 • Jun
  20

  การฝึกอบรม เรื่อง “หลักการทำ Business Model สำหรับโครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้”

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/131/1
 • Jun
  26

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร และการผลิต Content ให้น่าสนใจบนสื่อ Social Media

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/132/1
 • Jun
  27

  การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/135/1
 • Jun
  27

  การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

  13.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/136/1