Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation 14 ต.ค. 2562 | : 22
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grand hall โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 20 ส.ค. 2562 | : 75
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคั่วกาแฟ” 2 ก.ค. 2562 | : 213
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 2 ก.ค. 2562 | : 266
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” (Postharvest Management System for Durable Crops) 26 มิ.ย. 2562 | : 152
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ” (Seed Production and Quality Assessment) 25 มิ.ย. 2562 | : 256
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” (Postharvest Management System for Durable Crops) 14 มิ.ย. 2562 | : 173
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” 11 มิ.ย. 2562 | : 294
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 7 มิ.ย. 2562 | : 109
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 22 พ.ค. 2562 | : 152
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเคโมเมทริกซ์ (Chemometrics)” 22 พ.ค. 2562 | : 134
ด่วน!! แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” 3 เม.ย. 2562 | : 122
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โดรนเพื่อการเกษตร” 14 ก.พ. 2562 | : 315
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการแมลงศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวโดยการรมสารฟอสฟีน” 5 ก.พ. 2562 | : 220
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” 18 ก.ค. 2561 | : 260
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช (Postharvest Management System for Durable Crops)” 27 มิ.ย. 2561 | : 276
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty