Vision
Go for SMART AGRICULTURE
การมุ่งไปสู่การเกษตร ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ค่านิยม
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Postharvest Technology Research Center

ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง "แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ กรณีการปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว ฉบับที่ 3" 30 เม.ย. 2563 | : 87
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง"แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์" และ"แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์" กรณี การปิดมหาวิทยาลัยชั่วคราว (24 มี.ค.-13 เม.ย.2563) 24 มี.ค. 2563 | : 158
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) 18 ก.พ. 2563 | : 225
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Use of soil additives to overcome the problems associated with non-pest use and use of LED lighting to induce chill-tolerance in basil” 24 ม.ค. 2563 | : 248
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเป็นที่ปรึกษาฟาร์มและมาตรฐาน GLOBALG.A.P. version 5.2 ผักและผลไม้” (Capacity Building and Farm Assurer Workshop Crops GLOBALG.A.P. version 5.2 for Vegetable and Fruits)  22 ม.ค. 2563 | : 261
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “Quality Improvement and Shelf-life Extension of Fermented Rice Cake” 9 ม.ค. 2563 | : 234
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) 1 พ.ย. 2562 | : 238
เชิญชวนเยี่ยมชมงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 9 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะสำหรับคนรุ่นใหม่: Smart Agricultural Innovation for Next Generation 14 ต.ค. 2562 | : 270
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grand hall โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 20 ส.ค. 2562 | : 358
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การคั่วกาแฟ” 2 ก.ค. 2562 | : 489
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” รุ่นที่ 3 2 ก.ค. 2562 | : 935
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” (Postharvest Management System for Durable Crops) 26 มิ.ย. 2562 | : 342
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การผลิตเมล็ดพันธุ์และการประเมินคุณภาพ” (Seed Production and Quality Assessment) 25 มิ.ย. 2562 | : 894
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช” (Postharvest Management System for Durable Crops) 14 มิ.ย. 2562 | : 430
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร” 11 มิ.ย. 2562 | : 996
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การชงเครื่องดื่มกาแฟพื้นฐาน” รุ่นที่ 2 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 7 มิ.ย. 2562 | : 303
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

Upcomming Events From Main Faculty