วิสัยทัศน์
Smart Agriculture for Better Life
การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ค่านิยม
AGGIE TEAM
Attitude
Great heart
Gratitude
Integrity
Excellence
Technology
Environmental integrity
Accountability
Multidisciplinary
วัฒนธรรมองค์กร
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ สามัคคี มีคุณธรรม

กิจกรรมศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

Upcomming Events From Main Faculty

 • Oct
  21

  การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15/2563

  09.00 - 13.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/210/1
 • Oct
  21

  อบรมการใช้อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

  09.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/211/1
 • Oct
  22

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาองค์กร หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย”

  09.00 - 16.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/215/1
 • Oct
  28

  เข้าร่วมรับฟังและทำการประเมินผลการนำเสนอการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 กระบวนวิชา 400290

  08.30 - 16.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/213/1
 • Oct
  28

  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเชื่อมโยงแผนระดับชาติ สู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่ โดย: บทบาทของสถาบันการศึกษา”

  10.00 - 13.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/214/1
 • Oct
  28

  ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย "การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสู่การเชื่อมโยงการบริหารยุทธศาสตร์และแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่: บทบาทของสถาบันการศึกษา"

  10.00 - 12.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/21906
 • Oct
  30

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารจัดการงบประมาณ และการใช้งานระบบ Budget Management สำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  13.00 - 15.00 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/216/1
 • Nov
  04

  โครงการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การประเมินและค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินภาระงาน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์)

  13.30 - 15.30 น. http://www.agri.cmu.ac.th/2017/meetings/Register/212/1