ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2554-05-19
PDF
2 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2554-05-19
PDF
3 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2554-05-19
EXCEL
4 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2554-05-19
PDF
5 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2554-05-19
PDF
6 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2556-10-28
EXCEL
7 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2557-03-19
WORD
8 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2557-03-20
WORD
9 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2557-05-02
EXCEL
10 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2557-05-27
EXCEL
11 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2557-11-19
EXCEL
12 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
13 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
14 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
15 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
16 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
17 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
18 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
19 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
20 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
21 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
22 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
23 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
24 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
25 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
26 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
27 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
28 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
29 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
30 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
31 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
32 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
33 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
34 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
35 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
36 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
37 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
38 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
39 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
40 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
42 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
43 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
44 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
45 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
46 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
47 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-14
PDF