ศูนย์ดาวน์โหลดเอกสารคณะเกษตรศาสตร์
ลำดับ ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับปริญญาตรี (ม.ช.19) 2549-09-04
WORD
2 แบบฟอร์มคำขอทั่วไประดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
3 แบบฟอร์มคำขอลาพักการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 2549-09-04
WORD
4 แบบฟอร์มคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
5 แบบฟอร์มรายงานตัวนักศึกษาปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
6 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2549-09-04
WORD
7 แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 2549-09-04
WORD
8 แบบฟอร์มสรุปการให้ลำดับขั้น 2549-09-21
EXCEL
9 แบบฟอร์มสมัครโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร 2550-02-09
WORD
10 ใบสมัครสอบ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
11 หนังสือรับรองอาชีพบิดา/มารดา โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
12 ประกาศ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2553 2552-01-31
PDF
13 แบบคำขอรับทุน 2552 2552-06-01
PDF
14 เอกสารการขอเพิ่มหลังกำหนด 2553-06-10
PDF
15 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 (มคอ.2) 2554-06-09
PDF
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร มคอ.2 (ปรับปรุง 2553) 2554-06-10
PDF
17 ตัวอย่างประเด็นที่สกอ.แจ้งให้มช.ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำหลักสูตรตามกรอบ TQF  2554-07-22
PDF
18 ตารางสอบกลางภาคเรียนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ที่ 1/2554 2554-07-26
PDF
19 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1/2554 2554-07-29
PDF
20 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2/2554 2554-07-29
PDF
21 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2554 2554-07-29
PDF
22 รายงานการประชุมกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2554 2554-07-29
PDF
23 รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสัมมนา 2554-08-11
PDF
24 โครงการ “สัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก” 2554-12-16
PDF
25 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ มคอ.5 2555-03-20
WORD
26 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ National Ilan University สาธารณรัฐประชาชนจีน(ไต้หวัน) 2560-06-01
WORD
27 แบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-29
WORD
28 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบไล่กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 2560-06-30
PDF
29 คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับวารสารเกษตร 2551-04-30
PDF
30 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2550-08-29
WORD
31 แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 2550-08-29
PDF
32 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550-09-05
WORD
33 หนังสือแจ้งการไม่อนุญาตให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์โดยบริษัทต่าง ๆ ในทุกกรณี 2552-05-21
PDF
34 คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2553 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 2552-06-24
PDF
35 แบบฟอร์มสมัครสมาชิกวารสารเกษตร 2552-09-03
WORD
36 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน กรณีการขอรับเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 2552-10-29
PDF
37 แบบฟอร์มนำส่งบทความวารสารเกษตร 2552-12-21
WORD
38 แบบสำรวจข้อมูลวิจัย ปีงบประมาณ 2553 2553-02-04
WORD
39 แบบข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่) 2554-08-02
WORD
40 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของหัวหน้าโครงการต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสนอโครงการ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) 2554-08-02
WORD
41 ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๔ 2554-08-05
PDF
42 แบบฟอร์มสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 2554-09-01
WORD
43 เอกสารฝึกอบรม หลักการเขียนบทความทางวิชาการที่ดี 2554-09-02
PDF
44 เิอกสารประกอบการบรยายพิเศษ เรื่อง เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร จึงจะโดนใจ สวก. โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ 2554-10-11
PDF
45 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเสนอขอรับเิงินทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดย คุณเอกราช ตรีลพ 2554-10-11
PDF
46 แบบฟอร์มข้อเสนอ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) 2554-11-16
WORD
47 แนวปฏิบัติในการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 2554-12-14
PDF
48 ข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทน ระหว่าง สกว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-12-30
PDF
49 กรอบประเด็นการวิจัยของประเทศให้พร้อมรับสถานการณ์การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2555-02-02
PDF
50 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) 2555-03-09
PDF
51 ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยการชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2555-04-18
PDF
52 จรรยาบรรณนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เขียนโดย จริยา กาทอง ) 2555-05-28
PDF
53 รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557 2555-07-27
PDF
54 ระยะเวลาดำเนินการทุนงบแผ่นดิน 2557 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-07-27
PDF
55 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2555-09-05
WORD
56 แบบตอบรับการเข้าร่วมสร้างโจทย์วิจัยเชิงประเด็นเพื่อนำเสนอต่อ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 2555-10-01
WORD
57 เอกสารชี้แจงกรอบการวิจัยเกษตรพื้นที่สูง (วช.) 2555-10-25
PDF
58 เอกสารประกอบการบรรยายการใช้สถิติเบื้องต้นเพื่อการทำการวิจัย (รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์) 2556-01-16
ZIP
59 แนวทางการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับองค์กรเอกชน พ.ศ. 2556 2556-01-17
PDF
60 แบบ ว-1ช สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย 2556-03-15
WORD
61 แบบ ว-1ด สำหรับข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (ภายใต้แผนงานวิจัย) 2556-03-15
WORD
62 เงื่อนไขรับทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 2556-06-05
PDF
63 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารวิชาการ 2556-06-19
PDF
64 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารวิชาการระดับนานาชาติ 2556-06-19
PDF
65 รายละเอียดเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2558 2556-08-01
ZIP
66 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินจากรายได้มหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๒๕/๒๕๕๖ (ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย / รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการตรวจ/แก้ไขบทความวิชาการภาษาต่างประเทศ 2557-01-21
PDF
67 แนวทางการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ กรณีนักวิจัยเป็นผู้ที่พ้นจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557 2557-01-21
PDF
68 แบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2556-2557(สำหรับผู้นำไปใช้ประโยชน์) 2557-04-09
WORD
69 จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ วช. 2557-04-24
PDF
70 เงื่อนไขรับทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2557 2557-05-28
PDF
71 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2557 2557-05-28
WORD
72 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) (19 มี.ค. 57) 2557-06-09
PDF
73 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 (ค่าตอบแทน) 2557-06-09
WORD
74 แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนงานวิจัย 1970-01-01
WORD
75 ใบรับรองประกอบการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณแผ่นดินประจำปี งบประมาณ 2559 2557-08-20
WORD
76 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2557 2557-09-03
WORD
77 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณะเกษตรศาสตร์ 2557-09-08
PDF
78 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 2557-11-18
PDF
79 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนากลุ่มวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
80 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
81 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 2557-11-18
WORD
82 หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษาสำหรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2557-11-18
WORD
83 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการอ่านบทความวิชาการ การแปลผลงานวิจัย (วันที่ 18 มีนาคม 2558) 2558-03-18
PDF
84 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-05-19
WORD
85 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2558-06-25
PDF
86 The Newton Fund (Research and Innovation for Growth and Prosperity) 2558-06-25
87 เงื่อนไขขอสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2558 2558-07-01
PDF
88 5th Asian Conference Program 2558-07-13
PDF
89 5th Asian Conference Oral presentation program 2558-07-13
PDF
90 Book of Abstracts 2558-07-14
PDF
91 Visit and Investigation Program 2558-07-15
PDF
92 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ช.)) 2558-08-13
WORD
93 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พร้อมคำชี้แจง (แบบ ว-1ด.) 2558-08-13
WORD
94 ประกาศแนวทางการให้ทุนเพื่อดำเนินงานวิจัยระยะสั้น ณ ต่างประเทศ 2558-09-01
PDF
95 ประกาศแนวทางการให้ทุนสนับสนุนการเดินทาง เพื่อเขียนตำราหรือหนังสือ ณ ต่างประเทศ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ 2558-09-01
PDF
96 หัวจดหมายคณะภาษาไทย 2558-09-09
WORD
97 หัวจดหมายคณะภาษาอังกฤษ / Letter Head 1970-01-01
WORD
98 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง กลุ่มวิจัย) 2558-11-03
PDF
99 คู่มือการขอรับจัดสรรงบเจรจาธุรกิจ เพื่อไปเสนอผลงาน/วิจัย/ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ คณะเกษตรศาสตร์ 2558-11-03
PDF
100 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 2559-08-02
WORD
101 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการที่ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 2558-12-09
PDF
102 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 2558-12-09
PDF
103 ประวัติ ผศ.ดร. ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2559-03-11
PDF
104 เงื่อนไขการรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 2559-05-10
PDF
105 แบบฟอร์มข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2559 2559-05-10
WORD
106 เงื่อนไขขอสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2559 2559-06-07
PDF
107 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปีงบประมาณ 2558 2559-06-07
WORD
108 เงื่อนไขรับทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2559 2559-06-08
PDF
109 แบบข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ) ประจำปีงบประมาณ 2559 2559-06-08
WORD
110 การรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ และดำเนินโครงการวิจัย 2559-08-08
PDF
111 แบบฟอร์มโครงการบูรณาการจังหวัด ปีงบประมาณ 2561 2560-02-14
ZIP
112 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยคณเะเกษตรศาสตร์ (ฉบับแก้ไข) 2560-02-28
PDF
113 แบบฟอร์มสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มช. (9 ก.พ 60) 1970-01-01
WORD
114 ใบสำคัญรับเงินการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ค่าตอบแทน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-05-03
WORD
115 ใบสำคัญรับเงินค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (Page Charge) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560-05-03
WORD
116 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มช. เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อขอรับทุนไปเสนอผลงาน ทำวิจัย และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 2560-07-13
PDF
117 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะเกษตรศาสตร 2560-08-08
PDF
118 แนวทางการจัดทำงบประมาณวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 2560-08-31
PDF
119 แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อยื่นขอการสนับสนุนทุนตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) 2560-08-31
WORD
120 ใบลาป่วย 2549-06-28
WORD
121 ใบลาพักผ่อน 2549-06-28
WORD
122 ใบลาอุปสมบท 2549-06-28
WORD
123 ใบลาติดตามคู่สมรส 2549-06-28
WORD
124 ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 2549-06-28
WORD
125 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งชำนาญการ 2549-09-08
WORD
126 ประวัติส่วนตัวและผลงานเพื่อขอตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ 2549-09-08
WORD
127 ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ / พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มช.2551 2551-06-03
PDF
128 หนังสือแสดงเจตนาเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ต่อเนื่อง เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (กรณีเป็นสมาชิก กบข. อยู่เดิม) 2551-06-05
PDF
129 หนังสือแสดงเจตนาการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เมื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 2551-06-05
PDF
130 แบบรับทราบเพื่อยินยอมและรับสภาพเกี่ยวกับการใช้สิทธิสวัสดิการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. และเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-05
PDF
131 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 (พนักงานปัจจุบัน ทุกตำแหน่ง) 2551-06-05
PDF
132 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ลูกจ้างของส่วนราชการ) 2551-06-05
PDF
133 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายปฏิบัติการ (ข้าราชการทั่วไป) 2551-06-05
PDF
134 หนังสือแสดงเจตจำนงเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 สายวิชาการ (คณาจารย์ประจำและนักวิจัย) 2551-06-05
PDF
135 แบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสิทธิสวัสดิการของลูกจ้างประจำเฉพาะผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-06-12
PDF
136 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น 2553-11-03
WORD
137 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
138 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษา เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
139 แบบสอบถามสำหรับอาจารย์/บุคลากร เพื่อคัดเลือกอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นใน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 2551-10-22
WORD
140 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
141 แบบฟอร์มเสนอชื่ออาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา (ใบปะหน้านำเสนอมหาวิทยาลัย) 2553-11-03
WORD
142 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2551-12-16
PDF
143 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
144 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2551-12-16
PDF
145 หลักเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
146 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
147 หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2551-12-16
PDF
148 หนังสือเดินทางไปราชการ 2552-04-28
WORD
149 การกำหนดประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) คณะเกษตรศาสตร์ 2552-08-25
PDF
150 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
151 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 2552-08-25
PDF
152 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อจ้างปฏิบัติงานต่อและเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 2552-08-25
PDF
153 เงินสะสมและเงินสบทบพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ประเภทพนักงานเงินรายได้ 2552-08-25
PDF
154 แบบฟอร์มการลาออกของพนักงานส่วนงาน 2552-09-18
WORD
155 แบบฟอร์มยกเลิกวันลา 2552-09-18
WORD
156 แบบฟอร์มลาออกจากราชการ 2552-09-18
WORD
157 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2553-01-07
PDF
158 แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง 2553-03-24
WORD
159 แบบสำรวจข้อมูลเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 2553-06-17
EXCEL
160 แบบฟอร์มกรอบแนวทางที่ส่วนงานรับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบ CMU-MIS (ตัวชี้วัดที่ 5.2) 2553-07-28
WORD
161 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-10-26
WORD
162 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ ตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 2553-11-17
WORD
163 แบบฟอร์มจำนวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 2554-03-14
WORD
164 แบบฟอร์มการลาออกพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-06
WORD
165 ชื่อตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) สายปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ และกลุ่มบริการ 2554-06-09
EXCEL
166 ชื่อตำแหน่งของลูกจ้างประจำ 2554-06-09
WORD
167 ชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2554-06-09
PDF
168 แบบเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะเกษตรศาสตร์ 2554-09-01
WORD
169 แบบฟอร์มการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ 2554-10-19
WORD
170 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 2555-01-13
PDF
171 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 2555-04-03
PDF
172 แบบฟอร์มสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานส่วนงาน 2555-09-10
WORD
173 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (JA) และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (JA) 2555-10-31
PDF
174 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-03-22
PDF
175 กลไกและระบบการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
176 การอุทธรณ์ 2556-05-03
PDF
177 จริยธรรมของคณาจารย์ 2556-05-03
PDF
178 จริยธรรมต่อตนเอง วิชาชีพและการปฏิบัติงาน 2556-05-03
PDF
179 จริยธรรมต่อนักศึกษา ผู้รับบริการ ประชาชนและสังคม 2556-05-03
PDF
180 จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 2556-05-03
PDF
181 จริยธรรมต่อหน่วยงาน 2556-05-03
PDF
182 ประมวลจริยธรรม (ฉบับรวม) 2556-05-03
PDF
183 ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 2556-05-03
PDF
184 แบบ กพอ 05 ศาสตราจารย์ ท.11 2556-05-08
WORD
185 แบบฟอร์มหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ข้าราชการ) 2556-05-22
WORD
186 รายละเอียดและใบสมัครโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร 2556-06-11
PDF
187 แบบฟอร์มใบอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 2556-06-18
PDF
188 รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 (ไทย-อังกฤษ) 2556-06-19
PDF
189 แบบฟอร์มบัญชีหนังสือทำลายเอกสาร ประจำปี 2556 2556-08-30
WORD
190 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 2556-09-11
PDF
191 แบบฟอร์มสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2556-09-16
WORD
192 วันเวลาปฏิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 2556-10-04
PDF
193 แบบกรอกประวัติ ผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รับรางวัล "ครุฑทองคำ" 2556-10-14
WORD
194 ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ 2555 2556-11-07
PDF
195 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แก้ไขหลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ 2556-11-26
PDF
196 ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 2557-07-01
WORD
197 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
198 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
199 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2554 2557-09-02
PDF
200 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) พ.ศ.2552 2557-09-02
PDF
201 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ.2553 2557-09-02
PDF
202 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
203 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2557new 2557-09-02
PDF
204 ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. ศ. (ฉบับประมวลรวม ฉบับที่ 2-10) ปรับปรุงใหม่ 2557-09-02
PDF
205 แนวทางที่ใช้ในการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2557-09-02
PDF
206 ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ และถอดถอนพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ., รศ. และ ศ. กับประกาศ กพอ. 2557-09-02
PDF
207 แบบประวัติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2557-09-10
WORD
208 ใบสม้ครตำแหน่งหัวหน้างาน 2557-10-30
WORD
209 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะ) 2557-11-12
WORD
210 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ....... 2557-11-12
WORD
211 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โดยความเห็นของคณะกรรมการประจำส่ 2557-11-12
WORD
212 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 2558-02-02
WORD
213 การกำหนดอัตราจ้างสำหรับคุณวุฒิเพื่อจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2558-08-04
PDF
214 แบบกรอกประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 2558-08-04
WORD
215 แบบประวัติและผลงานของผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
216 แบบประวัติและผลงานของผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เป็น "อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ประจำปี 2559 2558-10-08
WORD
217 แบบประวัติและผลงานเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท. ประจำปี 2558 2558-12-02
WORD
218 ประกาศที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 2558-12-02
PDF
219 แบบฟอร์มสำรวจความต้องการอัตรากำลัง ปี 2560 - 2564 2559-04-04
WORD
220 แบบฟอร์มโครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559-06-13
WORD
221 แบบประวัติการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 2559-07-21
WORD
222 แบบสรุปคะแนนประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2559-08-08
WORD
223 Document : แบบฟอร์มขอพื้นที่โฮมเพจ สำหรับส่วนงานคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
224 Document : แบบฟอร์มขอติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย ภายในคณะเกษตรศาสตร์ 2549-05-01
WORD
225 Utility : โปรแกรมดึง Driver ออกจาก Computer 2549-06-26
Download
226 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Ad-Aware.2007.Professional.Edition.v7.0.1.3 2550-07-04
ZIP
227 Utility : โปรแกรมเอาทูลส์ป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ไมโครซอฟท์ออก WGA 2549-08-23
ZIP
228 Utility : โปรแกรมแก้รีจิสทรีที่ใช้ Lan ไม่ได้ WinSock XP Fix 1.2 2549-08-31
Download
229 Office : โปรแกรมอ่านเอกสาร PDF , Adobe Acrobat Reader 8.0 2550-07-04
Download
230 Multimedia : โปรแกรมเปิดไฟล์มีเดีย Windows Media Player 10 2549-10-05
Download
231 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น GIF 2549-10-19
PHOTO
232 Document : แผนผังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวอร์ชั่น PDF 2549-10-19
PDF
233 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2549-11-01
PDF
234 Utility : โปรแกรมกู้ไฟล์ที่ถูกลบกลับคืน (Restoration) ทำงานบน USB Drive 2549-11-16
ZIP
235 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Terminator 1.5 2549-11-20
Download
236 Document : การประชุมสัมมนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2549-12-01
PDF
237 Document : การดำเนินระบบสารสนเทศ MIS คณะเกษตรศาสตร์ (ปัจจุบัน) 2550-02-07
PDF
238 Security : โปรแกรมกําจัดไวรัส USB.TOY for NOD32 2550-02-28
Download
239 Document : การปรับปรุง IP-Address เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอินเตอร์เน็ต ระยะที่ 1 2550-04-01
PDF
240 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าจอ (ScreenHunter 4.0) 2550-04-18
Download
241 Utility : โปรแกรมตรวจสอบการติดตั้ง Windows Vista (Windows Vista Upgrade Advisor) 2550-04-25
Download
242 Utility : โปรแกรมแปลงเอกสารเป็น PDF 2550-07-10
Download
243 Security : โปรแกรมกำจัดแอดแวร์ สปายแวร์ รูตคิท หรือโทรจัน ThreatFire 3 2551-02-28
Download
244 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 ให้เปิดไฟล์ Office 2007 (27 MB) 2552-03-03
Download
245 Utility : โปรแกรมทำให้ Win98 ใช้ USB Drive ได้ทุกเครื่อง Native USB disk driver for Win98SE V.2.3 2551-03-24
Download
246 Security : โปรแกรมเตือนระวังโน้ตบุ๊กถูกขโมย Laptop Alarm 2551-05-21
Download
247 Utility : โปรแกรมใส่ลายน้ำ และแต่งภาพอัตโนมัติ FastStone Image Viewer 3.5 2551-05-15
Download
248 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัส No Disk 2551-07-29
ZIP
249 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spybot search & destroy 1.6 2551-10-01
Download
250 Security : โปรแกรมกำจัดสปายแวร์ Spyware Blaster 2551-10-01
Download
251 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows XP Service Pack 3 (315 MB) 2552-03-03
Download
252 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2003 Service Pack 3 (117 MB) 2552-03-03
Download
253 Office : โปรแกรม Adobe Reader 9.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2552-04-01
Download
254 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 2552-04-01
Download
255 Utility : โปรแกรม Adobe Flash Player v.10 (for Firefox) 2552-04-01
Download
256 Utility : โปรแกรม Adobe Shockwave Player v.11 2552-04-01
Download
257 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Windows Vista Service Pack 2 (348 MB) 2552-06-03
Download
258 Utility : โปรแกรมจับภาพหน้าเว็บเพจ (Simple Web Page Catcher v.1) 2552-06-08
Download
259 Utility : โปรแกรมสำหรับดูภาพยนตร์ Windows Media Player 11 (for XP/2000) 2552-06-09
Download
260 DeepFreeze 5.7 (โปรแกรมสำหรับล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์) 2552-08-12
Download
261 Document : โปรเตอร์ ''ท่องโลกออนไลน์อย่างสนุกสนานปลอดภัยและไม่ผิดกฎหมาย'' 2552-09-03
PHOTO
262 Security : โปรแกรมป้องกันไวรัส Auto Run (CPE17 Autorun Killer v.1.8.1) 2552-09-08
ZIP
263 หลักเกณท์การจัดค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ 2552-09-10
PDF
264 Utility : โปรแกรมอัพโหลดเอกสาร WinSCP v 4.1.8 2552-09-30
Download
265 Security : โปรแกรมกำจัดไวรัสทาง Handy Drive (AHDV1.3.7 : Anti Handy Drive Virus) 2552-10-01
Download
266 Utility : โปรแกรมสนทนาออนไลน์ MSN 2009 2552-10-02
Download
267 Utility : โปรแกรม Foramt อุปกรณ์ Handy Drive 2552-10-03
Download
268 Logo คณะเกษตรศาสตร์ ไทย (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
269 Logo คณะเกษตรศาสตร์ อังกฤษ (ทดลอง) 2552-10-19
PHOTO
270 Utility : โปรแกรมช่วยในการอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลจาก ftp 2553-02-12
Download
271 Utility : โปรแกรมปรับปรุงประสิทธิภาพ Office 2007 ให้บันทึกเอกสารเป็น PDF และ XPS 2553-05-18
Download
272 Document : ประกาศการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PHOTO
273 Document : คู่มือการให้บริการ “อินเตอร์เน็ตของคณะเกษตรศาสตร์” 2553 2553-05-18
PDF
274 คู่มือการใช้งานระบบ e-Meeting 2553-05-26
PDF
275 Document : คู่มือการปฏิบัติและแนวทางป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2553-05-28
PDF
276 Document : คำอธิบายพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 2553-05-28
PDF
277 Document : หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
278 Document : พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 2553-05-28
PDF
279 โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Windows ป้องกัน Generic Host Processes Error 2553-09-09
Download
280 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Bliss.bmp) 2553-10-05
PHOTO
281 Virus Removal Tool Form Kaspersky (Update 05/10/2010) 2553-10-05
Download
282 Utility : โปรแกรมประสิทธิภาพ IE ให้เป็น เวอร์ชั่น 8 2553-10-18
Download
283 Document : แบบฟอร์มขอรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password 2553-11-12
PDF
284 Document : คู่มือการติดตั้งฟอนต์ใหม่ สำหรับ Windows XP 2553-11-18
PDF
285 ไฟล์ font ราชการจำนวน 13 รายการ 2553-11-22
ZIP
286 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word 2553-12-15
PDF
287 Document : คู่มือการเปลี่ยนเลขอารบิคเป็นเลขไทย สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และ Excel (แบบไม่เปลี่ยนเนื้อหา) 2553-12-15
PDF
288 Document : การใช้งานระบบการลาออนไลน์ ผ่านระบบ CMU - MIS 2554-01-18
WORD
289 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Internet Explorer 9 (สำหรับ Windows 7) 2554-03-16
Download
290 Document : ประกาศคณะกรรมการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความฯ 2554-03-31
PDF
291 Document : คู่มือ หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 2554-03-31
PDF
292 Document : QR-Code คณะเกษตรศาสตร์ (800x800 Pixel) 2554-04-22
PHOTO
293 Utility : โปรแกรม FreeMind v.0.9 (โปรแกรมสร้าง Mind Map) 2555-02-04
ZIP
294 Document : คู่มือการสร้าง Mind Map ด้วยโปรแกรม FreeMind 2554-04-26
PDF
295 เอกสารประกอบการอบรม การสร้างผังการปฏิบัติงาน ด้วยโปรแกรม Visio 2554-04-27
Power Point
296 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (Wallpaper7) 2554-05-10
PHOTO
297 ภาพพื้นหลังคอมพิวเตอร์สีขาว (WallpaperXP) 2554-05-10
PHOTO
298 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Google Chrome 13 (สำหรับ Windows) 2554-06-23
Download
299 Utility : โปรแกรมบราเซอร์ Mozilla Firefox 5.0 (สำหรับ Windows) 2554-06-24
Download
300 Utility : โปรแกรม EndNote Web v.3.2 2554-08-17
Download
301 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ Zicxel G-302 v3_6.00 (ใหม่ล่าสุด) 2554-08-22
ZIP
302 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ 3COM 3CRSHEW696 2554-08-22
ZIP
303 Driver : โปรแกรมปรับปรุงอุปกรณ์ Wireless LAN USB Adapter ยี่ห้อ LinkSys WUSB54GC 2554-08-22
ZIP
304 Office : โปรแกรม Adobe Reader 10.1 (สำหรับอ่านเอกสาร PDF) 2554-08-23
ZIP
305 Document : การใช้งาน Joomla เบื้องต้น 2554-09-27
PDF
306 Utility : Adobe Reader X Font Packs - Chinese Simplified 2554-11-16
Download
307 Document : แบบฟอร์มขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด 2554-12-15
WORD
308 Utility : โปรแกรม OpenProj v.1.4 (โปรแกรมสร้าง Project Management) 2555-02-04
Download
309 Utility : โปรแกรม Bizagi v.2.2 (โปรแกรมสร้าง Process Modeler) 2555-03-28
Download
310 Utility : Adobe Flash Player 11 : 32 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
311 Utility : Adobe Flash Player 11 : 64 Bit (สำหรับเปิดเว็บ Flash) 2555-05-16
Download
312 Utility : โปรแกรม ZoomIt v4.2 (โปรแกรมซูมหน้าจอ สำหรับนำเสนองาน) 2555-05-25
ZIP
313 Poster โครงการอบรมการจัดการความเสี่ยงจากการทำงานกับคอมพิวเตอร์ 2555-06-11
PHOTO
314 Utirity : โปรแกรม CCTV 2555-09-06
ZIP
315 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - Thai 2555-11-14
PHOTO
316 Logo : โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ - English 2555-11-14
PHOTO
317 Utility : โปรแกรม YouTube Downloader v.3.9.2 2555-11-16
ZIP
318 Document : เอกสารพระราชบัญญัติ คอมพิวเตอร์ 2550 ฉบับ ITSC มช. 2556-06-26
PDF
319 Ducument : เอกสารอบรม SPSSv.17 2556-01-26
ZIP
320 Document : คู่มือการใช้งาน Windows 8.1 เบื้องต้น 2557-11-26
PDF
321 Document : คู่มือการใช้งานระบบ e - Project 2557-11-26
PDF
322 ผลกระทบระบบการค้าเสรี 2550-02-27
PDF
323 ผลกระทบของระบบการค้าเสรี (กระเทียม) 2550-02-27
PDF
324 ผลกระทบนโยบายการนำเข้าถั่วเหลือง 2550-02-27
PDF
325 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. 2550-02-23
Power Point
326 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (รศ.ดร.นรินทร์ ทองศิริ) 2550-02-23
Power Point
327 ย้อนอดีตความทรงจำ 40 ปี เกษตรศาสตร์ มช. (คุณวีระพรรณ พิชญกุล) 2550-02-23
Power Point
328 TQA & QA (22 เมษายน 2550) 2550-04-20
Power Point
329 เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ''พ่อแห่งแผ่นดิน'' 2550-06-09
MUSIC
330 Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia 2550-08-27
PDF
331 แบบตอบรับการเข้าร่วมเสวนาวิชาการ''อนาคตปศุสัตว์ไทย....รุ่งหรือร่วง ?'' 2550-09-19
WORD
332 แบบฟอร์มสั่งจองหนังสือที่ระลึก 40 ปี คณะเกษตรศาสตร์ 2550-10-31
WORD
333 สมุดโทรศัทพ์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ปรับปรุงล่าสุด 1 มิ.ย. 53) 2553-06-01
PDF
334 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติงาน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 2551-02-08
Power Point
335 เอกสารจรรยาบรรณข้าราชการและข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0000-00-00
PDF
336 หนังสือที่ระลึก 40 ปี 2551-04-12
PHOTO
337 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2551-05-26
PDF
338 รหัสลับบันทึกหลังสอน 2551-05-26
PDF
339 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 1 2551-06-04
PHOTO
340 ข้อมูลการเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หน้า 2 2551-06-04
PHOTO
341 ตารางแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียด 2551 2551-11-14
PDF
342 ตารางแข่งขันปิงปอง 2551 2551-11-20
PDF
343 ตารางแข่งขันเทนนิส 2551 2551-11-21
PDF
344 ภาพปกสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 2551-12-16
PHOTO
345 ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการบริหารงาน คณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
346 นโยบาย วิสัยทัศน์ และแนวทางการบริหารคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2551-2555 2552-03-25
PDF
347 เส้นทางการพัฒนา (Road-Map) คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551-2555 2552-09-02
PHOTO
348 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คลินิกเทคโนโลยี ปี 2553 2552-10-01
WORD
349 ตัวอย่างข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี 2552-10-01
PDF
350 แบบฟอร์มการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอก 2553-06-10
PDF
351 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2554 2553-08-17
PDF
352 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (TOR) และการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (JA) 2553-10-07
PDF
353 กำหนดการพิธีถวานผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2553 2553-10-11
PDF
354 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน 2553-11-01
PDF
355 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 1 2553-12-02
PDF
356 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 2 2553-12-02
PDF
357 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 3 2553-12-02
PDF
358 ประวัติ บุคลากรดีเด่น 4 2553-12-02
PDF
359 กำหนดการฝึกอบรมไม้ดอกและการขยายพันธ์ไม้ผล 4 หลักสูตร 2553-12-02
PDF
360 ใบสมัครแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์ 2554-01-07
WORD
361 ใบสมัครการฝึกอบรม..เส้นทางสายกาแฟ:From Farm to Cup 2554-01-10
PDF
362 ใบสมัครการแข่งขันส้มตำลีลา 2554-02-08
PDF
363 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
364 ตารางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2554 2554-02-15
PDF
365 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2554-03-17
PDF
366 กำหนดการสัมมนา เรื่อง กระบวนการในการจัดสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบการค้าโลก 2554-03-22
PDF
367 รายละเอียดหลักสูตร นักสัตวบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๗ 2554-03-23
PDF
368 ใบสมัครสมาชิกวารสารเกษตร สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2554-06-13
WORD
369 คู่มือการประกวดไม้ตัดดอก ไม้ดอกกระถาง และสวนหย่อมในงานราชพฤกษ์ 2554 2554-07-05
PDF
370 โครงการฝึกอบรม จากผลงานวิชาการ...กลายเป็นงานที่น่าอ่าน 2554-08-08
PDF
371 โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านธุรกิจเกษตร โอกาสทองของธุรกิจเกษตรภาคเหนือ ยุค 2015 (?) 2554-08-25
PDF
372 กำหนดการและแบบตอบรับ การประชุมสัมมนา เรื่อง สถานการณืการผลิตลำไยปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ และคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก 2554-08-29
PDF
373 ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน ในบริบทของสหกรณ์การเกษตร ภาคเหนือ 2555-01-06
PDF
374 ใบสมัคร/ แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
WORD
375 ใบสมัครนายกสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555-09-10
PDF
376 รายละเอียดโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
377 กำหนดการโครงการ RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
PDF
378 Registration Form (แบบฟอร์ม A) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
379 Abstract Submission Form (แบบฟอร์ม B) RGJ Seminar Series : From Basic Science Research to Sustainable Agricultural Development 2556-04-23
WORD
380 ทุนอุดหนุนการทาวิจัยในชั้นเรียน ประจาปีงบประมาณ 2556 2556-07-01
PDF
381 ใบสมัครโครงการฝึกอบรม "ธุรกิจการผลิตไม้ดอกเป็นการค้า" 2556-09-02
WORD
382 ใบสมัครการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556-09-16
PHOTO
383 แบบตราสัญลักษณ์ / พื้นหลัง 50 ปี มช. 2556-10-22
PHOTO
384 ใบสมัครโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2557-02-21
WORD
385 ใบสมัครคัดเลือกพนักงาน ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2557-02-27
PDF
386 รายงานผลการปฏิบัติงานคณบดี 1 ปี 6 เดือน 2557-05-08
PDF
387 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายต้นไม้และเครื่องจักรกลทางการเกษตร 2557-06-30
PDF
388 แบบฟอร์มและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ 2557-06-30
PDF
389 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2557-07-03
PDF
390 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-07
391 โปสเตอร์งานเวันกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 2557-07-09
PHOTO
392 แผนผังร้านค้าเอกชน & ต้นไม้ 2557-07-16
PDF
393 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรม การวิเคราะห์ปริมาณฮอร์โมนพืช (Plant Hormone Quantification and Action Workshop) 2557-07-22
PDF
394 กำหนดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PDF
395 แผนที่ฝึกอบรมเทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกเพื่อการค้า และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น 2557-08-20
PHOTO
396 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (1) 2557-10-02
PHOTO
397 ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7 (2) 2557-10-02
PHOTO
398 แบบฟอร์มและกำหนดการการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2558 2558-02-23
PDF
399 ประกาศรับสมัครผู้เช้าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร (หมดเขต 23 มีนาคม 2558) 2558-03-06
PDF
400 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับเมล็ดพืช 2558-04-07
PDF
401 แบบฟอร์มการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธู์และการประเมินคุณภาพ 2558-04-29
PDF
402 ใบสมัครเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน 2558-06-04
PDF
403 แบบฟอร์มการลงทะเบียนอบรม เรื่อง ระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ 2558-06-10
PDF
404 Poster Template for 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture 2558-06-19
Power Point
405 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะอาชีพและการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นการค้า 2558-06-24
WORD
406 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวสำหรับผลิตผลเกษตรและความปลอดภัยด้านอาหาร (Postharvest Management for Perishable Crops and Food Safety) 2558-07-01
PDF
407 เรียนเกษตร มช...เรียนอะไร? 2558-07-14
PDF
408 กำหนดการอบรมการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน 2558-07-27
WORD
409 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
410 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจกาแฟมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 24 -25 กันยายน พ.ศ. 2558 2558-08-14
WORD
411 โครงการระดมทุนสมทบ กองทุนสุขุม อัศเวศน์ 2558-08-25
PDF
412 กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 คณะเกษตรศาสตร์ 2558-09-02
PDF
413 กำหนดกการฝึกอบรม 2558-09-10
PDF
414 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 1 2558-10-13
WORD
415 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาการผลิตและการตลาดสินค้าไม้ดอกไทยในกลุ่มปทุมมา กระเจียว และกล้วยไม้ในสกุลนางอั้ว ครั้งที่ 2 2558-10-13
WORD
416 กำหนดการ และ แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรการเพาะถังเช่า (รุ่นที่ 1) วันที่ 14 พ.ย. 2558 2558-10-20
PDF
417 ใบสมัครและกติกาประกวดร้องเพลง 'ลูกทุ่งเกษตรเสียงทอง' งานเกษตรสัมพันธ์ ประจำปี 2558 2558-12-16
WORD
418 ใบลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการประชุมสัมมนาโครงการการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์กระเทียมไทย หอมแดงไทย และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ไทยปลอดโรค 2559-01-15
WORD
419 กำหนดการประชุม 'โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าหัวพันธุ์' 2559-01-15
WORD
420 กำหนดการเสวนาวิชาการด้านธุรกิจเกษตร เรื่อง ธุรกิจเกษตรไทย โอกาสใหม่ สู่ความยั่งยืน (27 ก.พ. 59) 2559-02-15
PDF
421 แบบฟอร์มการสมัครค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน 2559 (Aggie Summer Camp 2016) 2559-02-23
PHOTO
422 ประวัติและผลงาน ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 2559-03-11
PDF
423 กติกา / ใบสมัคร การประกวดลาบพื้นเมือง กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (30 มีนาคม 2559) 2559-03-16
PDF
424 กติกา / ใบสมัคร การประกวดส้มตำลีลา กาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง (1 เมษายน 2559) 2559-03-16
PDF
425 สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559-04-08
PDF
426 แบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม...การผลิตผักแบบครบวงจร (วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559 ) 2559-04-26
WORD
427 นำเสนองานธุรกิจพืชสวน 2559-04-28
PDF
428 รายละเอียดการรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร ประเภทน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมหวาน 2559-05-02
PDF
429 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปฏิบัติการชีวโมเลกุลและชีววิทยาของเซลล์ (Molecular and Cellular Biology) 2559-05-02
PDF
430 ใบสมัครขอเช่าสถานที่ประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-05-03
PDF
431 รายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัครโครงการฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสบู่สมุนไพร 2559-05-26
PDF
432 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (21-23 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
433 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพ การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (25-27 ก.ค.59) 2559-06-16
WORD
434 ใบสมัครโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเฉ้าจากข้าว (30 กรกฎาคม 2559) 2559-06-21
PDF
435 ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพ การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (วันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559) 2559-07-12
PDF
436 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะอาชีพการลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์เป็นธุรกิจ (วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559) 2559-07-13
PDF
437 ประกาศ เรื่อง กำหนดวิธีการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกำหนดการในการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
438 กำหนดการในการดำเนินการสรรหาคณบดี 2559-08-10
PDF
439 แบบสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี 2559-08-10
PDF
440 ประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในคณะเกษตรศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานของคณะใน 4 ปีข้างหน้า 2559-08-10
PDF
441 ทะเบียนเลขรหัสพยัญชนะและเลขที่หนังสืออกของ คณะเกษตรศาสตร์ มช. 2559-08-25
PDF
442 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
WORD
443 ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการ 2559-11-29
PDF
444 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (กำหนดการ) 2559-12-13
PDF
445 หลักสูตร การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม (แบบตอบรับ) 2559-12-13
PDF
446 รายละเอียดการรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2560-01-11
PHOTO
447 กำหนดการโครงการอบรมฯ การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 6 (25 มี.ค.60) 2560-02-15
PDF
448 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร มช. 2560-03-29
PDF
449 กำหนดการหลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
450 แบบตอบรับ หลักสูตร ''การเพาะเห็ดถั่งเช่าสีทองจากข้าวและดักแด้ไหม รุ่นที่ 7'' 2560-04-24
PDF
451 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิ.ย. 60) 2560-05-03
WORD
452 ใบสมัครทักษะอาชีพ โครงการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิ.ย.60) 2560-05-03
WORD
453 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
454 กำหนดการ หลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 1 (15-19 พ.ค. 60) 2560-05-11
PDF
455 แผนพังการจองบูธงานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (อัพเดทสถานะการจอง 6 มิ.ย.60) 2560-06-06
PDF
456 Application Form : Re-Inventing Japan Project 2560-06-02
WORD
457 กำหนดการฝึกอบรมไฮโดรพอนิกส์ (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
458 ประกาศรายชื่อโครงการทักษะอาชีพ ''การลงทุนธุรกิจการผลิตผักไฮโดรพอนิกส์และการประยุกต์ใช้กับระบบออร์แกนิกส์'' (21-23 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
459 กำหนดการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพการผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ (26-28 มิถุนายน 2560) 2560-06-05
PDF
460 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการทักษะอาชีพ ''การผลิตไม้ดอกและไม้หัวเป็นธุรกิจ'' 2560-06-05
PDF
461 รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรมผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. รุ่นที่ 2 (16-18 และ 24-25 มิถุนายน 2560) 2560-06-09
PDF
462 กำหนดการ หลักสูตรการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืช ตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (IB) รุ่นที่ 2 16-18 มิถุนายน และ 24-25 มิถุนายน 2560 2560-06-09
PDF
463 กำหนดการ! อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ''อาหาร TMR โคนมยุคใหม่'' และ ''การประกอบสูตรอาหารข้นและTMR: ด้วยโปรแกรม KCF 2011'' 2560-06-19
PDF
464 ใบสมัครการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (Lanna Coffee Logo) 2560-06-20
WORD
465 แผนผังฝ่ายนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (บูธต้นไม้) 2560-06-20
PDF
466 ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม ''อบรมหลักสูตร ''การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP'' (7-11 ส.ค.60)'' 2560-07-26
PDF
467 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โรงเก็บกาแฟมูลนิธิโครงการหลวง (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
468 กำหนดการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
469 ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการผลิตกาแฟครบวงจร (10,17 ส.ค.60) 2560-08-08
PDF
470 รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ (Coffee Lanna Startup) 29 ส.ค. 2560 2560-08-24
PDF
471 ประกวดไม้ดอก 2560-08-24
PDF
472 ดาวน์โหลด! แผนผังนิทรรศการร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตรและมหกรรมอาหาร (งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8) 2560-09-04
PDF
473 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60) 2560-09-05
PDF
474 ดินและความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช 2550-05-18
Power Point
475 การใช้ชุดตรวจวิเคราะห์ดิน 2550-05-18
Power Point
476 แบบฟอร์มการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ 2554-09-09
WORD
477 แบบฟอร์มข้อเสนอการถ่ายทอด 2555 2554-09-09
WORD
478 แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัยพัฒนาต่อยอด 2555 2554-09-09
WORD
479 แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเทคโนโลยี 2554-09-09
WORD
480 ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 2554-09-12
PDF
481 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักการเงินและบัญชี 2554-09-12
WORD
482 ใบสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานขาย 2554-09-12
WORD
483 ใบสมัคร ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน ปี 2555 2555-02-08
PDF
484 ใบสมัครงานพนักงานการเงิน 2555-02-17
PDF
485 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ 2555-02-28
PHOTO
486 โลโก้คณะเกษตรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 2555-02-28
PHOTO
487 โลโก้ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 2555-02-28
PHOTO
488 เอกสารการบรรยายเรื่อง "แนวทางปฏิบัติสำหรับการปฎิบัติงานพัสดุ'' 2550-07-26
Power Point
489 คู่มือขั้นตอนการปฏิบติงานด้านการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ''การประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม'' 2551-08-11
PDF
490 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ข้าราชการ, ลูกจ้าง) 1 1970-01-01
WORD
491 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 1 1970-01-01
WORD
492 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพนักงาน 2 1970-01-01
EXCEL
493 สัญญายืมเงินทดรองจ่าย 2554-03-03
WORD
494 แบบขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณ 2554-03-03
WORD
495 แบบขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรในการประชุมทางวิชาการ เป็นกรณีพิเศษ 2554-03-03
WORD
496 แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2554-03-03
WORD
497 แบบขออนุมัติอื่น ๆ 2554-03-03
WORD
498 แบบขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 2554-03-03
WORD
499 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ค่าสอนเกินภาระงาน ฉบับ 47/2553 2554-08-25
PDF
500 กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร ๑/๒๕๕๔(อัตราค่าเช่ารถ คณะเกษตรศาสตร์) 2554-08-25
PDF
501 ค่าสอนของอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554-08-25
PDF
502 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2554-12-15
WORD
503 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการบำนาญ 2554-12-15
WORD
504 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล - ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2554-12-15
WORD
505 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร - ข้าราชการบำนาญ 2554-12-15
WORD
506 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2560-10-05
PDF
507 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 2560-10-05
PDF
508 กฏกระทรวง ออกตามความใน พรบ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.2560 2560-10-05
PDF
509 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 2560-10-05
PDF
510

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อ/จ้าง (จำเป็นเร่งด่วนโดยที่ไม่ได้คาดหมาย) ว119

1970-01-01
WORD
511

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)

1970-01-01
WORD
512

ขั้นตอนที่ 2 แบบฟอร์มจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท)

1970-01-01
WORD
513

ขั้นตอนที่ 3 แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
514

ขั้นตอนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

1970-01-01
WORD
515

ขั้นตอนที่ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1970-01-01
WORD
516 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 2552-01-12
PDF
517 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ หรือความชำนาญเป็นพิเศษ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว 2552-01-12
PDF
518 หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2552-01-12
PDF
519 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 2552-01-12
PDF
520 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) จากประเภทลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนเป็นพนักงานเงินรายได้ พ.ศ. 2557 2557-03-21
PDF
521 คู่มือตัวชี้วัดเพื่อการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปรับปรุงเดือนมีนาคม 2554) 2554-05-19
PDF
522 คู่มือตัวชี้วัดการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551-2554 2554-05-19
PDF
523 แนวทางและแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย(สายปฏิบัติการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 2554-05-19
EXCEL
524 รายงานผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553 2554-05-19
PDF
525 ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตบัณฑิต มช. ปี 2551 2554-05-19
PDF
526 (ร่าง) แผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2556-10-28
EXCEL
527 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) 2557-03-19
WORD
528 แบบฟอร์มติดตามแผนปฏิบัติการประจำ 2557 (รอบ 6 เดือน) v.2 2557-03-20
WORD
529 ภาพรวมการจัดทำประมาณการรายรับ ระยะปานกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 2557-05-02
EXCEL
530 แบบฟอร์มการเสนอขอรับการจัดสรรกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560 2557-05-27
EXCEL
531 แบบฟอร์มประมาณการรายรับ 59 2557-11-19
EXCEL
532

แบบฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561(ส่วนกลาง)

2017-11-14
WORD
533

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 งบแผ่นดินกรณีขออมัติซื้อจ้างกรณีเร่งด่วน

2017-11-14
WORD
534

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561เกิน1แสน

2017-11-15
WORD
535

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 2_ฟอร์มการขออนุมัติซื้อหรือจ้าง2561ไม่ถึง 1แสน

2017-11-15
WORD
536

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
537

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_ใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2017-11-15
WORD
538

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 3_รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

2017-11-15
WORD
539

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_บันทึกข้อความรายงานผล

2017-11-15
WORD
540

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61

2017-11-15
EXCEL
541

งบวิจัยเงินแผ่นดิน กรณี 1 ขั้นตอน 4_รายงานผลการซื้อจ้างปี61

2017-11-15
EXCEL
542 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจำเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 2017-11-15
WORD
543 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี61 2017-11-15
EXCEL
544 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการซื้อจ้างปี61 2017-11-15
EXCEL
545 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานขอซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 2) 2017-11-15
WORD
546 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ขั้นตอนที่ 3) 2017-11-15
WORD
547 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (ขั้นตอนที่ 4) 2017-11-15
WORD
548 งบวิจัยแหล่งทุนภายนอก กรณีที่ 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ขั้นตอนที่ 5) 2017-11-15
WORD
549 แบบแจ้งความประสงค์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 56 (2) (ข) วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท (วิจัย) 2017-11-15
WORD
550 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office 365 2017-11-29
Power Point
551 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจโครงการวิจัย (ใหม่) 2017-12-20
WORD
552 แบบฟอร์มหนังสือนำส่งโครงการวิจัยจากภาควิชา/ศูนย์ 2018-01-09
WORD
553 ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการและเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ร 1/2561 (อัตราค่าบริการตีพิมพ์บทความในวารสารเกษตร และอัตราจำหน่ายวารสารเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์) 2018-01-11
PDF
554 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ (Form CMU-IBC 01) 2019-02-27
WORD
555 แบบฟอร์มสำหรับการทดลองในระดับภาคสนาม (Form CMU-IBC 02) 2019-02-27
WORD
556 แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่างสถาบัน (Form CMU-IBC 03) 2019-02-27
WORD
557 แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่าง (MTA) 2019-02-27
WORD
558 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองและการยกเว้นจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ (แบบฟอร์มใบปะหน้าฯ) 2019-02-27
WORD
559 แบบประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-02-27
WORD
560 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน 2018-01-12
PDF
561 ขั้นตอนการขอรับการประเมินจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU IBC) 2018-01-12
562 แบบฟอร์มใบรับรองการจ่ายเงิน 2018-01-17
WORD
563 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เพิ่มเติม) 2018-01-29
PDF
564 โปรแกรม Resize Image 2018-01-31
ZIP
565 Power Point อบรมระบบการจัดการเว็บไซต์ ภาควิชาและหน่วยงาน 2018-02-02
Power Point
566 การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ค่าตอบแทน) 2018-02-14
PDF
567 หลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเบิกเงินสวัสดิการ 2018-02-14
PDF
568 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ 2560 2018-02-15
PDF
569 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
570 สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 2018-02-15
PDF
571 Logo AGRI & CMU 2018-02-19
ZIP
572 ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมัน (ฟลีทการ์ด) 2018-02-21
PDF
573 Power point อบรมการใช้ MS Office 2018-02-21
ZIP
574 ใบสำคัญรับเงิน 2018-02-22
PDF
575 เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน (แบบ รร.) 2018-02-22
WORD
576 ขั้นตอนการดำเนินการยืม - คืนเงินทดรองจ่าย 2018-02-27
PDF
577 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม-สัมมนา 2018-02-28
PDF
578 ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ 2018-02-28
PDF
579 แบบฟอร์มขอนุมัติให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2018-02-28
WORD
580 แบบฟอร์มตารางแนบการขอนุมัติเบิกเงินค่าล่วงเวลา 2018-02-28
EXCEL
581 แบบฟอร์มใบคืนเงินยืมทดรองจ่าย 2018-02-28
WORD
582 แบบฟอร์มสัญญายืมเงินใหม่คณะ 2018-02-28
WORD
583 แบบฟอร์มคำนวณภาษีรายการวัสดุ 2018-03-05
EXCEL
584 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 2018-03-08
PDF
585 ดาวน์โหลดแบบสำรวจกระบวนวิชา จำนวนนักศึกษา และ รายชื่อกรรมการคุมสอบไล่ 2018-03-08
WORD
586 หลักสูตร ป.ตรี 2556 2018-03-08
PDF
587 หลักสูตร ป.ตรี 2553 2018-03-08
PDF
588 ระบบและกลไกการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2018-03-12
PDF
589 อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายที่ใช้บ่อย 2018-03-15
PDF
590 การเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก 2018-03-20
PDF
591 ขั้นตอนการจัดทำตารางสอบกลางภาคและปลายภาค 2018-03-21
PDF
592 ขั้นตอนการจัดทำตารางห้องเรียน 2018-03-21
PDF
593 ฟอร์ม SWOT Analysis 2018-03-22
WORD
594 กำหนดระยะเวลาในเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร 2018-03-28
PDF
595 การเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 2018-04-02
PDF
596 ขั้นตอนการสมัครทุนการศึกษา 2018-04-03
PDF
597 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่2-11เมย61 2018-04-17
PDF
598 รายงานสัมมนาผู้บริหาร6-9มิย60 2018-04-18
PDF
599 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง2561 ไตรมาส1-2 2018-04-18
EXCEL
600 Annual Report 2559 2018-04-19
PDF
601 1.6ระบบการจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2018-04-22
PDF
602 1.7ระบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) 2018-04-22
PDF
603 1.8ระบบการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน-PA 2018-04-24
PDF
604 1.9ระบบการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง-RM 2018-04-24
PDF
605 ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินสนับสนุนภาควิชา 2018-04-26
PDF
606 1.10ระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2018-05-09
PDF
607 ร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปี(2560-2579) 2018-06-05
PDF
608 เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 2018-06-05
PDF
609 แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-07
PDF
610 หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพ-TQA-2561-2562 2018-06-11
PDF
611 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อสร้างงานวิจัยในระดับสากล" 2018-06-12
PDF
612 2.1ระบบการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx 2018-04-18
PDF
613 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการขอต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2018-06-19
WORD
614 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อเวลาราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
615 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการในการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ 2018-06-19
WORD
616 แบบตรวจสอบคุณสมบัติและภาระงานทางวิชาการของผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างคณาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-06-19
WORD
617 คู่มือ PA 2560-2564 2018-08-03
PDF
618 คู่มือการสืบค้นผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2018-06-01
PDF
619 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายวิชาการ 2018-06-25
PDF
620 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการระดับต้น (หัวหน้างาน) 2018-06-25
PDF
621 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ) 2018-06-25
PDF
622 หลักการกรอกภาระงาน TOR & JA สายปฏิบัติการ (กลุ่มบริการ) 2018-06-25
PDF
623 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 2018-06-25
PDF
624 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 2018-06-25
PDF
625 แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
626 แผนการจัดการองค์ความรู้ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2018-06-25
PDF
627 เอกสารคำรับรองการปฏิบัติงาน (PA) 2561-64 ฉบับลงนาม 2018-06-26
PDF
628 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 2018-06-26
PDF
629 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 2018-06-26
PDF
630 แนวปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e - Document) 2018-06-26
PDF
631 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย PA หลังเจรจาลงนาม คณะเกษตรศาสตร์ 2018-07-03
PDF
632 สรุปโครงการค่ายผู้นำ4จอบอาสาพัฒนาครั้งที่16 2018-07-03
PDF
633 หลักสูตร ป.โท พืชไร่ 2018-07-03
PDF
634 หลักสูตร ป.เอก พืชไร่ 2018-07-03
PDF
635 หลักสูตร ป.โท พืชสวน 2018-07-03
PDF
636 หลักสูตร ป.เอก พืชสวน 2018-07-03
PDF
637 หลักสูตร ป.โท ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
638 หลักสูตร ป.เอก ระบบเกษตร 2018-07-03
PDF
639 หลักสูตร ป.โท สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
640 หลักสูตร ป.โท เศรษฐศาสตร์เกษตร 2018-07-03
PDF
641 หลักสูตร ป.โท ธุรกิจเกษตร 2018-07-03
PDF
642 หลักสูตร ป.เอก กีฏวิทยา 2018-07-03
PDF
643 หลักสูตร ป.โท ปฐพี 2018-07-03
PDF
644 หลักสูตร ป.เอก ปฐพี 2018-07-03
PDF
645 หลักสูตร ป.เอก สัตวศาสตร์ 2018-07-03
PDF
646 หลักสูตร ป.เอก โรคพืช 2018-07-04
PDF
647 KPI-PA-Owner 2018-07-04
PDF
648 ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา 2018-07-10
PDF
649 งานทะเบียน ป.ตรี 2018-07-12
PDF
650 งานสารบรรณ ฝึกงาน 2018-07-12
PDF
651 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
652 ขั้นตอนการทำงานบัณฑิตศึกษา 2018-07-12
PDF
653 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
654 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
WORD
655 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
656 เงื่อนไขการขอรับทุนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (ประเภทบัณฑิตศึกษา) ประจำปี 2561 2018-07-18
PDF
657 การติดตาม แผนบริหารความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ ไตรมาสที่ 3 2018-07-19
EXCEL
658 แผนการดำเนินงานการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ฝ่ายเลขานุการ 2018-08-01
PDF
659 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การลาของ ข้าราชการ พ.ศ. 2555 2018-08-02
PDF
660 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง วันเวลาปฎิบัติงาน วันหยุด ประเภทการลา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการลาและการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 2018-08-02
PDF
661 ขั้นตอนการลา-ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2018-08-02
PDF
662 ขั้นตอนการลา-พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างส่วนงาน 2018-08-02
PDF
663 ระเบียบการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย 2018-08-02
PDF
664 ดาวน์โหลดเอกสารการเบิกจ่ายโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา 2018-08-10
WORD
665 ประชาสัมพันธ์ทุนอุหนุนการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2018-08-06
666 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชากีฏวิทยา 2561 2018-08-16
PDF
667 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง61ไตรมาส3-v.2 2018-08-29
EXCEL
668 หลักสูตร ปร.ด.สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
669 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2561 2018-08-30
PDF
670 การประเมินค่าความเสี่ยง คณะเกษตรศาสตร์ 2562 (RM2) 2018-08-30
PDF
671 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่ 3 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 - Risk 2018-08-30
PDF
672 การประชุม IT ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มกราคม 2561 (รองบริหาร/เลขา) 2018-08-30
PDF
673 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 2018-08-29
PDF
674 หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาโรคพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-08-31
PDF
675 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (PDF) 2018-09-06
PDF
676 เอกสารดาวน์โหลดคำขอเปลี่ยนหรือยืนยันอาจารย์ที่ปรึกษา (word) 2018-09-06
WORD
677 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ฯ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
678 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2018-09-17
PDF
679 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 2018-10-05
PDF
680 แบบสำรวจความต้องการการใช้ซอฟท์แวร์ของ Adobe ตามแบบฟอร์ม ข 2018-10-08
EXCEL
681 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ2563-CMU 2018-10-18
PDF
682 ใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2018-10-26
PDF
683 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดูแลระบบสารสนเทศ ระดับหน่วยงาน คณะเกษตรศาสตร์ 2018-11-01
PDF
684 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก 2018-11-05
EXCEL
685 แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด 2018-11-05
EXCEL
686 แบบฟอร์มเสนอขอรับรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 2018-11-23
WORD
687 แบบฟอร์มสรุปผลการจัดประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 2018-11-23
WORD
688 รายงานหน่วยงานนโยบายและแผนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-11-28
PDF
689 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-03
EXCEL
690 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอันดับ 1-50 ของโลก (International Collaboration Scholarship) 2018-12-12
PDF
691 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสนับสนุนทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine 2018-12-12
PDF
692 คู่มือการสร้าง QR CODE 2018-12-13
PDF
693 คู่มือการใช้งานบริการ OneDrive (CMU) 2018-12-13
PDF
694 คู่มือการใช้งานบริการ Google Drive (CMU) 2018-12-13
PDF
695 คู่มือการสร้าง Google Form 2018-12-13
PDF
696 รายงานผลการดำเนินงานแผนกลยุทธ์เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-14
EXCEL
697 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ ปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
EXCEL
698 ระบบงานนำ32 system 2018-12-18
PDF
699 แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 2018-12-18
PDF
700 แบบฟอร์มติดตามความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 2018-12-18
EXCEL
701 ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำงบประมาณ 2018-12-19
PDF
702 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2562 2018-12-19
PDF
703 แนวทางการพิจารณางบประมาณ 2562 2018-12-19
PDF
704 กฏฎฟมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ 2018-12-19
PDF
705 มาตรฐานคุณลักษณะครุภัณฑ์ เดือนธันวาคม 2561 2018-12-19
PDF
706 มาตรฐานคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 2018-12-19
PDF
707 มาตรฐานคุณลักษณะงานก่อสร้าง 2018-12-19
PDF
708 ความเชื่องโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2018-12-19
PDF
709 การเชื่องโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
710 แนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 2018-12-19
PDF
711 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ 2018-12-19
PDF
712 แบบฟอร์มโอนงบประมาณเงินรายได้ 2018-12-25
WORD
713 แบบเสนอโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 2/61 2019-01-16
WORD
714 Buddy for Thailand Short Course Program 2019 2019-01-18
PDF
715 แจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของศูนย์บริหารงานวิจัย 2019-01-21
PDF
716 ปฏิทินงบประมาณ 2564 2019-02-06
PDF
717 รายงานประชุมหน่วยงานครั้งที่2-61 2019-02-07
PDF
718 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่1-2562 2019-02-07
PDF
719 แบบฟอร์มร่าง TOR งานจ้างเหมา_ซ่อม_เช่า 2019-02-22
WORD
720 แบบฟอร์มร่าง TOR จัดซื้อวัสดุ 2019-02-22
WORD
721 1.ระบบการสื่อสารเเละสร้างความผูกพันโดยผู้นำ 2019-02-26
PDF
722 2.ระบบการดูแลกำกับองค์กร 2019-02-26
PDF
723 3.ระบบการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 2019-02-26
PDF
724 4.ระบบการวางแผนการตลาด 2019-02-26
PDF
725 5.ระบบการฟังเสียงลูกค้า 2019-02-26
PDF
726 7.ระบบการทำตลาดเเละสร้างความผูกพัน 2019-02-26
PDF
727 8.ระบบการวางแผนกลยุทธ์ 2019-02-26
PDF
728 9.ระบบการสร้างความผูกพันของบุคลากร 2019-02-26
PDF
729 10.ระบบการจัดการความปลอดภัย 2019-02-26
PDF
730 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
Power Point
731 6.ระบบการให้บริการเเละจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า 2019-02-26
PDF
732 11.ระบบการพัฒนาบุคลากร 2019-02-26
PDF
733 เล่มEdPEx-2559 2019-02-27
PDF
734 Feedback EdPEx 2019-02-27
PDF
735 รายงานการประชุมหน่วยงานครั้งที่1-62 2019-02-27
PDF
736 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่1-2 2019-03-05
PDF
737 ติดตามความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 2019-03-05
PDF
738 กิจกรรมEdPEx ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-08
PDF
739 รายงานติดตามความเสี่ยงไตรมาส3-2561 2019-03-11
PDF
740 รายงานการประชุมงานนโยบายและแผน ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
PDF
741 แผนเชิงพันธกิจปี2562 2019-04-29
EXCEL
742 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทุนวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-05-02
WORD
743 แบบฟอร์ม SWOT 2019-05-02
WORD
744 รายงานสรูปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 2019-05-03
PDF
745 แผนพัฒนาการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 2019-05-10
PDF
746 แผนกลยุทธ์เชิงพันธกิจ-ปรับครึ่งปี2562 2019-05-10
EXCEL
747 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ 2019-05-10
PDF
748 เอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์-อัพเดท13พฤษภาคม2562 2019-05-13
PDF
749 การเลือกแผนงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 2019-05-13
PDF
750 แบบฟอร์มคำขออัตรากำลัง63-64 2019-05-17
EXCEL
751 ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินรางวัลผลงานวิจัยเด่นของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-05-21
PDF
752 กำหนดการสัมมนาผู้บริหาร 2019-05-23
PDF
753 รายชื่อผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาคณะฯ 2019-05-23
PDF
754 การจัดห้องพัก 2019-05-23
PDF
755 เอกสารแจ้งการเดินทาง 2019-05-23
PDF
756 การใช้พื้นที่สูง 2019-05-24
PDF
757 กำหนดการศึกษาดูงาน 4-8 มิ.ย.62 2019-05-24
PDF
758 รายชื่อผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน 2019-05-24
PDF
759 การจัดห้องพัก - โรงแรมนิว ทราเวล บีช รีสอร์ท 2019-05-24
PDF
760 การจัดห้องพัก - โรงแรมอัมพวารี 2019-05-24
PDF
761 การจัดรถ 2019-05-24
PDF
762 การจัดห้องพัก - โมเมนต์ วิลลา 2019-05-24
PDF
763 Tow matrix สัมมนาผู้บริหารปีงบประมาณ 2562 2019-05-30
EXCEL
764 คู่มือบริการอนามัยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-06-20
PDF
765 ใบอนุญาตใช้รถส่วนกลาง 2019-06-21
WORD
766 ฟอร์มบันทึกข้อมูลการใช้รถ 2019-06-21
WORD
767 ใบอนุญาตใช้ครุภัณฑ์ 2019-06-21
WORD
768 แผนกลยุทธ์ และร่างโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-06-27
EXCEL
769 คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย 2019-07-04
PDF
770 คู่มือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจาปีงบประมาณ 2563 2019-07-04
PDF
771 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ.2561-2580 2019-07-12
PDF
772 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ประเภททุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2019-07-15
WORD
773 รายงานการประชุมติดตามความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) 2019-07-15
PDF