พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 29 ก.ค. 2561


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1389 76.28
ปริญญาโท 330 18.12
ปริญญาเอก 102 5.6
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1821 คน