พิมพ์ชื่อที่ต้องการ ระบบจะแสดงชื่อให้เลือกอัตโนมัติ


ยังไม่พบข้อมูลนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 16 ก.พ. 2561


ปริญญา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ
ปริญญาตรี 1445 79.48
ปริญญาโท 284 15.62
ปริญญาเอก 89 4.9
รวมนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด 1818 คน