แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
75 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและกำจัดสัตว์และแมลงศัตรูในบ้านและที่ทำงาน” 13/07/2018 09:00-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
77 การประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และช่วยวิชาการ) 12/07/2018 13:00-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
74 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3) 11/07/2018 13:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
70 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ 3/2561 09/07/2018 13:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
73 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารองค์กร เรื่อง “จัดทัพ จับทิศ พิชิตงานบริหาร: ประสบการณ์จากการมุ่งสู่มาตรฐานสากล” 09/07/2018 08:30-13:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code