แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
103 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4) 01/10/2018 14:30-16:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
95 ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2561 19/09/2018 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
96 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 17/09/2018 13:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
90 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน (Voice of Customer) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21/08/2018 13:30-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
88 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ (e-Project) คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” 20/08/2018 09:00-11:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code