แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
119 การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี เลขานุการคณะ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้า/ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ผู้ประสานงานสาขาวิชา และเจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน) 08/05/2019 08:30-16:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
121 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562 20/03/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
118 การสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ระเบียบใหม่) (สำหรับคณาจารย์) 21/02/2019 08:30-10:30 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
120 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 20/02/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
117 ประชุมติดตามความเสี่ยงไตรมาสที่ 1/2562 31/01/2019 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code