แสดงรายการทั้งหมด

ID หัวข้อ วันที่ เวลา (ลิ้งค์ลงทะเบียน) Print รายชื่อ
115 การศึกษาดูงาน One Day Trip: การปรับปรุงพันธุ์พืช และการเกษตรบนพื้นที่สูง 09/01/2019 08:30-17:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
113 การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2561 19/12/2018 09:00-12:00 น. ลงทะเบียน Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
114 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Application ที่มีความจำเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ (QR Code/ One Drive/ Google Drive/ Google Forms) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ 14/12/2018 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
112 โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มบริการ) 30/11/2018 09:00-12:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code
111 โครงการประชุมสามัญประจำปี บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ (กลุ่มคณาจารย์ นักวิจัย และกลุ่มช่วยวิชาการ (นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์เกษตร) 28/11/2018 13:00-16:00 น. Print รายชื่อผู้ลงทะเบียน ดูรายละเอียด QR Code